Documentele componente ale dosarului de finanțare se regăsesc în pașii listați mai jos!

Toate cererile, componente ale dosarului de finanţare, sunt modificabile şi trebuie completate electronic cu datele cerute şi trimise spre semnare, de către student.

Platforme de unde puteti incepe cautarea pentru o mobilitate de tip plasament (practica):

PRIMUL PAS

• Alegerea instituției gazdă unde se va desfăşura practica;

• Selecția de către facultate pentru statutul de student ERASMUS+;

1) Obţinerea invitaţiei din partea institutiei gazdă;

2) Semnarea acordului de cooperare între UPB şi instituţia gazdă.

3) Completarea şi semnarea Learning Agreement for traineeships (semnătura student; semnătura Responsabil ERASMUS din facultate; semnătura instituţia parteneră).

AL DOILEA PAS

Completarea și trimiterea către Biroul ERASMUS+ UPB, începând cu 45 de zile înaintea datei de start a mobilității, a următoarelor documente:

4) Cererea pentru aprobarea deplasării şi sprijinului financiar, avizată de profesorul coordonator de mobilitate şi de decanul facultăţii.

5) Situaţie şcolară la zi şi pentru toţi anii anteriori de studiu efectuaţi, de la facultate;

6) Curriculum Vitae (format Europass într-o limbă de circulaţie internaţională: EN/FR/DE);

7) Scrisoare de motivaţie adresată coordonatorului instituţional al UPB – prof.dr.ing. Gabriel JIGA (într-o limbă de circulaţie internaţională: EN/FR/DE) și semnată de student;

8) Confirmarea decanului cuprinzând recunoaşterea ulterioară a perioadei de stagiu şi a rezultatelor obţinute (semnat de student, semnat de decan şi având ştampila facultăţii);

9) Un document care să ateste cunoaşterea limbii ţării respective unde se va desfăşura mobilitatea sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana).

AL TREILEA PAS

Pentru completarea datelor din contract studentul trebuie să transmită:

  • o copie după BI sau CI personal;
  • o copie după BI/CI al părintelui/rudei girant (trebuie să fie disponibil să semneze documentul în original)

ATENŢIE! În absenţa contractului financiar nu veţi beneficia de grant, iar completarea acestuia incorectă poate duce la transferul întârziat a grantului ERASMUS+.

AL PATRULEA PAS

Prezentarea la biroul Erasmus cu următoarele acte:

• Copie bilet de transport (format electronic);

• IBAN-ul contului în euro la BCR (extras de cont).

• IBAN-ul unui cont în lei (pentru mobilitățile studenților la licență și masterat).

IMPORTANT!

Toate aceste acte trebuie trimise în format electronic (depuse) la BIROUL ERASMUS+ al UPB cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data plecării menţionate pe biletul de transport.