Decan – Conf.univ.dr. FLEANCU Julien Leonard

Prodecan cu calitatea învătământului – Lect.univ.dr. Alina Mihaela Truță

Prodecan cu cercetarea, relațiile internaționale și relațiile cu studenții – Lect.univ.dr. Ion Gabriel BRATU

Departamentul Asistență medicală și Kinetoterapie (DAMK) – Director: Prof univ dr Constantin CIUCUREL

Departamentul Ştiinţe ale naturii (DSN) – Director: Conf univ dr Cristina SOARE

Departamentul Ingineria Mediului și Stiințe Inginerești Aplicate (DIMSIA) – Director:  Conf univ dr Daniela GIOSANU

Departamentul Educaţie Fizică și sport (DEFS) – Director:  Conf.univ.dr. Liviu MIHĂILESCU

Departamentul Matematică Informatică (DMI) – Director: Conf univ dr. Doru CONSTANTIN

Adresă
Secretariat FSEFI – str.Tg. din Vale, Nr.1, Corp S , Pitești

Telefon  0348 453 260

Fax: 0348.453260

Website
www.upit.ro

Domenii de studiu:

Departamentul Asistență medicală și Kinetoterapie – programe de studiu:

Asistență medicală generală (AMG), Kinetoterapie şi motricitate specială (KMS), Terapie ocupațională (TO)

Departamentul Ştiinţe ale naturii  – programe de studiu: Biologie, Chimie, Ecologie și protecția mediuluiChimie medicală

Departamentul Ingineria Mediului și Stiințe Inginerești Aplicate  – programe de studiu: Chimie, Chimie medical, Ingineria Mediului, Energetică și Tehnologii Nucleare, Horticultură

Departamentul Educaţie Fizică și sport – programe de studiu: Educație Fizică și Sportivă Sport și Performanță Motrică

Departamentul Matematică Informatică   – programe de studiu: Matematică Informatică

Matematică didactică

Informatică – Tehnici avansate pentru prelucrarea informației

Info

Facultatea de Ştiințe, Educație Fizică și Informatică a fost înfiinţată în cadrul Universităţii din Piteşti în anul 2016 prin comasarea Facultății de Științe cu Facultatea de Educație Fizică și Sport respectiv cu Facultatea de Matematică-Informatică.

Facultatea de Ştiinte, Educație Fizică și Informatică are misiunea implicită de a forma specialişti capabili să răspundă exigenţelor practice şi standardelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Studenţii beneficiază de spaţii de învăţământ moderne, laboratoare, baze sportive etc., dotate cu echipamentele, aparatura de specialitate şi instrumentele necesare formării şi dezvoltării aptitudinilor practice, precum şi activităţii de cercetare.

Misiunea Facultăţii Ştiinte, Educație Fizică și Informatică este aceea de a forma cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar în domeniile: biologiei, chimiei, ecologiei, fizicii, matematicii, educaţiei fizice, specialişti pentru domeniile agricultură, horticultură, mediu, industrie, sănătate, kinetoterapie, psihologie, informatică, energetică, experţi în domeniile biologiei, microbiologiei, biotehnologiei, geneticii şi ingineriei genetice, ecologiei şi protecţiei mediului, hidrobiologiei, protecţiei plantelor, chimiei mediului, pomiculturii, viticulturii, legumiculturii, floriculturii, dendrologiei şi arhitecturii peisagere, tehnologiilor horticole, ingineriei mediului, ingineriei nucleare, asistenţei medicale generale etc., specialişti pentru cercetarea în domenii ale chimiei, biologiei şi fizicii.

Facultatea de Ştiinte, Educație Fizică și Informatică are misiunea implicită de a forma specialişti capabili să răspundă exigenţelor practice şi standardelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Personalul didactic al Facultăţii de Ştiinte, Educație Fizică și Informatică şi-a asumat în mod responsabil misiunea de sporire a prestigiului său academic, prin promovarea cercetării ştiinţifice şi a metodelor moderne de educare/formare.

Îndeplinirea acestei misiuni este relevant demonstrată de constituirea colectivelor de cercetare pe domenii de interes, creşterea numărului şi a valorii contractelor încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naţionale sau de interes local sau regional, creşterea numărului de publicaţii în ţară şi în străinătate, precum şi participarea tot mai intensă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Cei peste 2000 de studenţi ai Facultăţii de Ştiinte, Educație Fizică și Informatică beneficiază de spaţii de învăţământ moderne, laboratoare, baze sportive etc., dotate cu echipamentele, aparatura de specialitate şi instrumentele necesare formării şi dezvoltării aptitudinilor practice, precum şi activităţii de cercetare.