Decan FECC – conf.dr.ing Laurentiu – Mihai IONESCU

Prodecan FECC – S.L. dr. ing. Cosmin STIRBU

Adresă
Pitesti, str. Targu din Vale, nr. 1, corp T, etaj 4

Telefon 0040-348-453.200

Email
secretariat_fecc@yahoo.com

Website
www.upit.ro

Specializări Licență

Calculatoare,

Electronică Aplicată,

Rețele și software de telecomunicații,

Electromecanică.

Programele de studii universitare de masterat

Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale SECPI

Inginerie Electronica si Sisteme Inteligente IESI

Sisteme de Conversie a Energiei SCE

Info

Facultatea formează specialiști deschiși către nou, ingineri pregătiți la cele mai înalte standarde în domeniu, demonstrând competență și profesionalism de-a lungul anilor, încadrându-se perfect pe piața națională și europeană, acolo unde cererea pentru excelență are cele mai ănalte standard.

Obiectivul general al programului de studii de licenţă Calculatoare este de a forma ingineri cu competenţă în domenii ocupaţionale bazate pe utilizarea calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare şi pe dezvoltarea de programe de aplicaţie pentru mediul socioeconomic contemporan. În facultate se studiază discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi complementare utile în formarea studenţilor ca specialişti în Calculatoare. Competenţe ale absolvenţilor: Programul de studii Calculatoare urmăreşte formarea de competenţe pentru: – înţelegerea profundă de către studenţi a principiilor ştiinţifice din ingineria calculatoarelor şi a programării software, prin dobândirea de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate; – racordarea la necesităţile reale ale societăţii pe baza cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate dobândite, în concordanţă cu standardele specifice pentru disciplinele din curricula domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (ICT) – centrate pe cerinţele agenţilor economici. – implementarea deprinderilor (abilităţilor) de proiectare şi construcţie a sistemelor cu microprocesor şi structurilor programabile, de exploatare a sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare, de dezvoltarea de programe de aplicaţie pentru industrie şi sectoare diverse, precum şi pentru prestarea de servicii ICT. Facilităţi de studiu şi de cercetare: Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare dispune de o bază materială completă, proprie, suficientă desfăşurării proceselor de învăţământ şi cercetare. Baza materială cuprinde spaţii pentru activităţi de învăţământ, de cercetare, spaţii auxiliare. Spaţiile corespund standardelor aferente unui proces de învăţământ superior de calitate. În plus, se asigură pregătirea suplimentară a studenţilor în cadrul Academiei CISCO, eliberându-se un certificat recunoscut internaţional.