Decan: Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU

Prodecan: Conf. univ. dr. Valentina STÎNGĂ

Teologie:  Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA

Limbă și literatură, istorie și arte: Lect. univ. dr. Adina DUMITRU

Limbi străine aplicate: Conf. univ. dr. Laura CÎȚU

Adresă

Str. Aleea Şcolii Normale, nr. 7, cod 110254, Piteşti, jud. Argeş

Telefon/fax 0348.453300 Decanat
0348.453302 Secretariat
0348.453312 Departamentul de Teologie
0348.453303 Limbă și literatură, istorie și arte
0348.453307 Limbi străine aplicate

Email
ftlia@upit.ro

Website
www.upit.ro

Departamentul Teologie:

Teologie: Teologie Asistență Socială

Arte vizuale: Artă sacră

 

Departamentul Limbă și literatură, istorie și arte:

Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) 

Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (franceză, spaniolă, germană)

Istorie

Muzică

Artele spectacolului (Actorie)

 

Departamentul Limbi străine applicate

Limbi modern aplicate

Programele de studii universitare de masterat

Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească

Ecumenism în noul context European

Apologetică şi duhovnicie

Teologie – misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual

Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet

 

Departamentul Limbă și literatură, istorie și arte:
Domeniul Filologie : Tendințe actuale ale limbii și literaturii române, Traductologie – Limba engleză/Limba franceză. Traduceri în context european.
Domeniul Istorie: Istoria românilor și a României în context european (secolele XIV-XX)
Domeniul Muzică: Educație muzicală contemporană

Departamentul de Limbi străine aplicate:

Limbaje specializate si traducere asistata de calculator

Info

Misiunea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență.

Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice – și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.

Actuala FACULTATE DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE continuă tradiția științelor umaniste și artelor, din cadrul Universității din Pitești. Acestea au fost reprezentate încă din 1974, în cadrul fostului Institut de Învăţământ Superior din Piteşti, de către secția de Franceză-Engleză. În prezent, domeniul FILOLOGIE este reprezentat de programele de licență și master din subdomeniile LIMBĂ ȘI LITERATURĂ și LIMBI MODERNE APLICATE.

Din anul universitar 1991/1992, se înființează programul TEOLOGIE-ASISTENȚĂ SOCIALĂ, iar din anul 1993/1994, acesteia i se alătură și specializarea TEOLOGIE PASTORALĂ. Din anul 2005, specializarea TEOLOGIE-ASISTENȚĂ SOCIALĂ, se scindează în TEOLOGIE-ASISTENȚĂ SOCIALĂ şi ASISTENȚĂ SOCIALĂ, aceasta din urmă fiind gestionată de Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. Toate secțiile din acest domeniu sunt susținute prin masterate de profil.

În 1997, în cadrul Universităţii din Piteşti, a luat fiinţă specializarea ISTORIE, acreditată din anul 2004, care cuprinde pregătire la nivel de licenţă şi beneficiază de programe masterale în domeniul istorie. Aceasta continuă tradiția programului ROMÂNĂ-ISTORIE existent în cadrul Institutului de Învățământ Superior din Pitești, încă din anii șaptezeci.

Domeniul MUZICĂ, înfiinţat în 2001 la Universitatea din Piteşti, este prezent în oferta educaţională a facultății, prin programul de licenţă MUZICĂ aprofundat printr-un program de studii masterale în domeniu.

Cel mai nou domeniu din cadrul facultății este TEATRU, care se adresează tuturor celor interesaţi să îşi dezvolte aptitudinile artistice şi creează o deschidere culturală mai amplă în regiune.

Misiunea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență.

Procesul Bologna este asigurat în continuarea studiilor prin intermediul programelor de masterat acreditate și prin dezvolatarea altora noi. Tototdată, Școla Doctorală asigură perfecționare și formarea de cercetători, cadre didactice și speciliști cu un înalt grad de cunoaștere.

Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice – și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.