HS_1_Metodologie concurs decani 2024-2029
HS_2_Metodologie concurs director CSUD 2024-2029
HS_3_Metodologie acordare burse speciale de excelență George Darie
HS_4_Metodologie de primire la studii a cetățenilor străini din stane non-UE
HS_5_Florin Codruț NEMȚANU – activ.did. – Școala Națională de Studii Politice și Administrative
HS_6_Retragere din oferta educațională a UPB a programului de studii de licență Inginerie Economică în domeniul electric, electronic și energetic, în lichidare FIE
HS_7_Aprobarera solicitării Univ Ștefan cel Mare din Suceava susținere examen licență Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule la Fac Transporturi
HS_8_Aprobarera solicitării Univ Ștefan cel Mare din Suceava susținere examen licență Autovehicule rutiere la Fac Mecanică și Tehnologie
HS_9_ Convenție recunoaștere conducatori doctorat cu Univ de Stat Alecu Russo Bălți
HS_10_ Conventie recunoaștere conducatori doctorat cu Univ de Stat din Moldova Chișinău
HS_11_ Validare alegeri studenti FSEFI
HS_12_Validare alegeri studenti CEIA

HS_13_Metodologie acreditare programe master
HS_14_Domeniu nou doctorat BIOINGINERIE
HS_15_Validare rezultate concursuri decan pentru mandatul 2024-2029
HS_16_Regulament alegeri reprezentanți studenți în senat și consilii facultăți UNSTPB
HS_17_Calendar alegeri reprezentanți studenți în senat și consilii facultăți UNSTPB pentru mandatul 2024-2026
HS_18_Aprobare încadrare în domenii acreditate a 4 programe de studii de masterat IE, ISB, SA, AIMA
HS_19_Aprobare intrare în lichidare programe de studii de licență și masterat ISB, IMM
HS_20_Metodologie privind acordarea burselor speciale – Excellence Scholarship – studenților din state non-UE admiși la programele de studii de licență și masterat
HS_21_Regulament privind desfășurarea mobilităților studenților și a personalului UNSTPB în cadrul programului ERASMUS+
HS_22_Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
HS_23_Înființare Comisie de Bioetică
HS_24_Alexandru GRĂDINARU – activ.did. – Universitatea din Padova
HS_25_Emil CAZACU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_26_Prelungire stagiu doctoral cu 6 luni Myssar Jabbar Hamood
HS_27_Mentinere caliate titular Leon DURĂ până la data de 01.10.2024
HS_28_Prelungire un an contract de muncă pe perioadă determinată Florin Felix RĂDUICĂ, Facultatea de Inginerie Aerospațială
HS_29_Acordare titlu profesor emerit – Ioan Florea HĂNȚILĂ – FIE
HS_30_Acordare titlu profesor emerit – Daniel Constanțiu IOAN – FIE
HS_31_Validare rapoarte comisii concurs posturi didactice perioada nedeterminată, sem. 1, an universitar 2023-2024
HS_32_Aprobare calendar concurs posturi didactice perioadă determinată, sem. 2, an universitar 2023-2024
HS_33_Aprobare comisii concurs posturi didactice perioadă determinata, sem.II, an univ. 2023-2024
HS_34_Modificare act constitutiv Fundația Universitară POLITEHNICA București
HS_35_Actualizare componență consiliu director al Fundației Universității POLITEHNICA București – HiPoliTech
HS_36_Modificare acte constitutive ale Fundatiei Universitatii Politehnica din Bucuresti – HiPoliTech
HS_37_ MEZEI Mariana – activitate didactica in regim plata cu ora – UNEFS

HS_38_Validare alegeri departamente pentru funcțiile de director departament și membri în Consiliile departamentelor, Consiliile facultăților și Senat, mandat 2024-2029
HS_39_Validare alegeri studenți reprezentanți în Consiliile facultăților și Senat, mandat 2024-2029
HS_40_Prelungire un an contract de muncă pe perioadă determinată Andreea Maria Gabriela Militaru, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
HS_41_Iulian Vasile ANTONIAC – activ.did. – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
HS_42_Validare Raport anual  rector
HS_43_Raport cheltuieli proiect „Privim către viitor-Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei”
HS_44_Raport cheltuieli proiect „Burse doctorale: investiţii în cercetare – inovare –dezvoltare pentru viitor (DocInvest)”
HS_45_Raport cheltuieli proiect „Formarea viitorilor cercetători – experţi prin programe de burse doctorale –(EXPERT)”
HS_46_Raport cheltuieli proiect „Activ pe piaţa muncii: Formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocupării în elctronică şi mecatronică”
HS_47_Raport cheltuieli proiect ,,Program strategic pentru promovarea inovării în servicii prin educaţie deschisă, continua (INSEED)”
HS_48_Raport cheltuieli proiect „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes”
HS_49_HS_49_Raport cheltuieli proiect „Dezvoltarea resurselor umne din cercetarea doctorală şi postdoctorală: motor al societăţii bazate pe cunoaştere (KNOWLEDGE)”
HS_50_Raport cheltuieli proiect ,,Crearea Centrului Naţional de Cercetări Ştiinţifice pentru Siguranţa Alimentară”
HS_51_Raport cheltuieli proiect „Tranziţia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea învăţării practice în domeniul tehnologiei construcţiilor de maşini”
HS_52_Raport cheltuieli proiect „Framework pentru compunerea serviciilor, bazat pe ontologii pentru agregarea cunoştinţelor şi informaţiilor din clădiri inteligente (FCINT)”
HS_53_Raport cheltuieli proiect ,,Noi materiale din clasa aluminosilicaţilor mezoporoşi pentru eliberare controlată de substanţe biologic active”
HS_54_Raport cheltuieli proiect „Diseminarea culturii antreprenoriale şi promovarea parteneriatelor în Regiunea Sud-Est (DICUAN)”
HS_55_Raport cheltuieli proiect „Laborator de sisteme inteligente pentru transporturi în vederea creşterii calităţii şi testării în învăţământul superior românesc”
HS_56_Raport cheltuieli proiect „Instruirea profesorilor de informatică pe Tehnologia NET”
HS_57_Raport cheltuieli proiect „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională”
HS_58_Raport cheltuieli proiect „Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe”
HS_59_Raport cheltuieli proiect „Excelenţa în cercetare prin programe postdoctorale în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere (EXCEL)”
HS_60_Raport cheltuieli proiect „Inginerie de mentenanţă pentru ELINP”
HS_61_Raport cheltuieli proiect „Fii independent autorizându-te”
HS_62_Raport cheltuieli proiect „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare profesională”
HS_63_Raport cheltuieli proiect „Motor rachetă cu Ajutaj Liber şi Impuls Specific Superior pentru lansatorul orbital românesc NERVA – MORALIS -NERVA ”
HS_64_Raport cheltuieli proiect „Reţea Naţională de Formare CONtinuă a cadrelOR didactice din învăţământul profesional şi tehnic – CONCORD”
HS_65_Raport cheltuieli proiect „Cunoaştere, inovare şi dezvoltare prin burse doctorale”
HS_66_Raport cheltuieli proiect „Animaţia şi grafica 3D, un pas către viitor”
HS_67_Raport cheltuieli proiect „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”
HS_68_Raport cheltuieli proiect „Program postdoctoral pentru cercetare avansată în domeniul nanomaterialelor”
HS_69_Raport cheltuieli proiect „Creşterea competitivităţii întreprinderilor prin perfecţionarea şi specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii într-o societate bazată pe cunoaştere şi pentru dezvoltarea durabilă”
HS_70_Raport cheltuieli proiect „Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Iniţiativa în industria Electronică”
HS_71_Raport cheltuieli proiect „Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar”
HS_72_Raport cheltuieli proiect „Cercetare stiintifica economica, suporet al bunastarii si dezvoltarii umane in context european ”
HS_73_Raport cheltuieli proiect „Doctoranzi in sprijinul inovarii si competitivitatii”
HS_74_RapHS_75_Constituire și componență Senat 2024-2029
HS_75_Constituire și componență Senat 2024-2029
HS_76_Procedură privind alegerea Biroului Senatului
HS_77_Componență comisie electorală alegeri Președinte Senat
HS_78_Componență comisie electorală alegeri Birou Senat
HS_79_Validare rezultate alegeri Președinte Senat
HS_80_Validare rezultate alegeri Birou Senat
HS_81_Validare rapoarte comisii concurs posturi didactice perioada determinată, sem. 2, an universitar 2023-2024
HS_82_Modificare și completare Regulament alegeri reprezentanți studenți în senat și consilii facultăți UNSTPB
HS_83_Aprobare începere înscriere admitere anticipată licență
HS_84_Regulament Senat 2024-2029
HS_85_Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclul universitar de studii de licență, anul universitar 2024-2025
HS_86_Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2024-2025
HS_87_Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2024-2025
HS_88_Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea Națională de Știință şi Tehnologie POLITEHNICA București
HS_89_Regulament privind decernarea titlului de Doctor Honoris Causa în Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti
HS_90_Regulament privind acordarea titlului de Profesor Emerit în Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti
HS_91_Aprobarera solicitării Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie privind susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru programul de licență Resurse Umane la Facultatea de Științe Socio Umane din cadrul Universității din Oradea
HS_92_Aprobare intrare în lichidare programe de studii de masterat AC, ICB, ILS
HS_93_Aprobare solicitare FIIR de transformare denumire program de studii de licență “Industrial engineering” în “Integrated engineering”
HS_94_Florin Alexandru STANCU – activ.did. – Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu
HS_95_Aprobare organizare program de studii postuniversitar „Evaluator riscuri pentru sisteme de management de securitate în muncă” în cadrul FIIR
HS_96_Aprobare organizare program de studii postuniversitar „Evaluarea și auditarea riscurilor tehnologice în domeniul securității și sănătății în muncă” în cadrul FIMM
HS_97_Aprobare organizare program de studii postuniversitar „Metode și tehnici avansate pentru dezvoltarea competențelor digitale” în cadrul FIMM
HS_98_Aprobare aderare POLITEHNICA București la „Asociația industriei rețelelor și serviciilor inteligente 6G”
HS_99_Aprobare înființare Centru de Excelență în Bioinginerie
HS_100_Aprobare prealabilă și conformă privind integrare volultară, prin modul trecerii INCD ICCF – București în coordonarea POLITEHNICII București