Decan: Prof.univ.dr.ing. Sorin Ion JINGA
Prodecan: Prof.dr.ing Georgeta VOICU
Prodecan: Ş.l.dr.ing. Madalin Cornelius FRUNZETE
Prodecan: Prof.dr.ing. Izabela Cristina STANCU
Bioinginerie şi Biotehnologie
Director departament
Conf.dr.ing. Andreia CUCURUZ
Tel: + 40 21 402 9039
fim_bioinginerie@upb.ro

Educaţie Fizică şi Sport – Kinetoterapie
Director departament
Conf.univ.dr. Iancu-Ion RĂCHITĂ  
Tel: + 40 21 402 9500 
iancu.rachita@upb.ro

Adresă
Strada Gheorghe Polizu, nr 1-7, Corp F, sector 1, Bucuresti

Telefon / Fax
Tel: + 40 21 402 9039
Fax: +40 21 402 9038

Email
inginerie.medicala@upb.ro

Website
https://fim.upb.ro/

 

 

Specializări Licență
Biomateriale și dispozitive medicale
Echipamente și sisteme medicale

Specializări Master

INGINERIE MEDICALĂ

SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS

SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE

BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINĂ REGENERATIVĂ

TEHNOLOGII MODERNE PENTRU INGINERIA MEDICALĂ

Info

Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) a fost înfiinţată în anul 2010, prin integrarea Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB) şi a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport – Kinetoterapie, care au funcţionat anterior ca structuri independente ale universităţii.

FIM este o structură integratoare, cu rol sinergetic în promovarea la nivelul universităţii a domeniilor Bioingineriei şi Biotehnologiilor medicale, prin educaţie şi cercetare, activităţi coordonate de cadre didactice de la mai multe facultăţi ale universităţii, în acord cu strategia UPB faţă de rolul şi importanţa domeniului în plan economic şi social, pentru sănătatea populaţiei şi asigurarea calităţii vieţii. Pregătirea studenţilor este interdisciplinară, orientată spre dezvoltarea şi promovarea echipamentelor, dispozitivelor, materialelor şi tehnologiilor biomedicale moderne.

Facultatea de Inginerie Medicală, continuatorul DBB, se distinge prin nivelul înalt de interdisciplinaritate al corpului profesoral şi al programelor de instruire oferite studenţilor, cu componente de ştiinţe tehnice, informatică, ştiinţe exacte, ştiinţele vieţii.

FIM organizează activităţi didactice şi de instruire la nivel de Licenţă (4 ani, 240 puncte credit) şi Masterat (2 ani, 120 puncte credit) în domeniile Ştiinţe Inginereşti Aplicate şi Ingineria Materialelor. Toate programele de studii au fost supuse evaluării ARACIS, în conformitate cu prevederile MECTS pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul ÎNCREDERE (cel mai înalt în ierarhizarea ARACIS).

De asemenea, FIM sprijină din punct de vedere ştiinţific şi organizatoric forme de calificare postuniversitară (şcoli de vară, cursuri de scurtă durată, componente ale unor programe post-doc, diferite proiecte educaţionale).

Facultatea de Inginerie Medicală asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul ingineriei medicale, prin formarea de abilităţi pentru asistenţă tehnică şi informatică, pentru cercetare inginerească, inovare şi proiectare – în domeniul echipamentelor medicale, al dispozitivelor şi în cel al materialelor cu proprietăţi specifice aplicaţiilor medicale, pentru creare de software dedicat aplicaţiilor din domeniul medical.

În parteneriat cu Universitatea de Medicină „Carol Davila” din Bucureşti este oferită studenţilor pregătirea medicală necesară. Colaborările multiple (proiecte de cercetare-dezvoltare incluzând proiecte de diplomă şi disertaţie ale studenţilor, asigurarea programelor de practică studenţească, organizare de stagii internship etc.) în parteneriat cu firme de echipamente şi dispozitive medicale (Gadagroup Romania, Siemens, GE Romania, Philips, Dräger Medical, TechnoPlus ş.a.), cu institute naţionale de cercetare dezvoltare din Bucureşti (ICPE-CA, IMT, INCDMTM) cu mediul clinic şi cu mediul de administrare şi management în domeniul medical asigură şanse pentru cea mai bună inserţie a absolvenţilor în mediul profesional naţional şi internaţional. În fiecare an, stagii educaţionale sau de cercetare în domeniul ingineriei medicale se desfăşoară cu succes în programul cadru Erasmus, prin schimburi organizate cu alte universităţi Europene.