Programe de conversie profesională 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Științe Socio-Umane din cadrul Universității Politehnica din București organizează Admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2022-2023. Programele de formare a cadrelor didactice derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind organizate conform ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012.

Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul liceal de stat. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre (dacă programul vizează competențe pentru predarea unei discipline din alt domeniu fundamental decât domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență), fiind creditate cu 120 credite ECTS, respectiv 2 ani/3 semestre (dacă diploma de licență este tot în domeniul fundamental al programului de studii ),  fiind creditate cu 90 credite ECTS.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei, taxa de studii este de 6.000 lei/semestru.

Cadrele didactice care se vor înscrie în această sesiune vor beneficia de finanțare pe întreaga durată a programului din partea Ministerului Educației, prin intermediul Proiectului ROSE implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în baza încheierii unor contracte cu instituțiile de învățământ superior.

Programe de conversie profesională disponibile pentru anul universitar 2022-2023:

  1. Tehnologia Informației 
  2. Mecatronică
  3. Inginerie Chimică
  4. Educație Tehnologică

Cursanții pot beneficia, la cerere, de servicii de cazare și masă contra-cost, în limita locurilor disponibile, la prețuri accesibile, în cadrul universității. Cursurile se desfășoară în cele mai bune condiții de studiu, în spații de învățământ cu dotări moderne, sub îndrumarea unor profesori universitari de prestigiu. Orarul activităților didactice este flexibil, fiind stabilit în funcție de programul cursanților și al lectorilor.

Perioada de înscriere:

02 septembrie  – 28 septembrie 2022

Acte necesare înscrierii:

– cerere de înscriere;

– adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru anul școlar 2022-2023;

– diplomă de licenţă, original și copie nelegalizată;

– foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie nelegalizată;

– diplomă de master, original și copie nelegalizată (dacă este cazul pentru absolvenții de master);

– foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie nelegalizată;

– diploma de bacalaureat, orginal și copie nelegalizată;

– certificat de naştere, original și copie nelegalizată;

– certificat de căsătorie/divorţ, original și copie nelegalizată (dacă este cazul);

– carte de identitate, original și copie nelegalizată;

– adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);

– 2 fotografii mărimea 3/4.

– dovada achitării taxei de înscriere (se achită în contul cod IBAN RO80TREZ70620F331700XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6 – titular  Universitatea Politehnica din București);

Persoana de contact – Luiza Croitoru
Tel: 021 402 9241
E-mail: formare@upb.ro