Decan: Conf. dr. ing. DUMITRAN Laurențiu Marius
Prodecan: prof. dr. ing. Emil CAZACU
Prodecan: prof. dr. ing. Lucian – Gabriel PETRESCU
Prodecan: ș.l. dr. ing. Alin – Alexandru DOBRE
Prodecan: ș.l. dr.ing. Alexandra – Cătălina LĂZĂROIU

Măsurări, Aparate Electrice si Convertoare Statice
Director de departament
Prof. dr. ing. SĂRĂCIN Cristina
Telefon: +4021-402 96 63

Electrotehnică
Director de departament
Conf. dr. ing. MARICARU Mihai
Telefon: +4021-402 91 44

Mașini, Materiale și Acționări Electrice
Director de departament
Prof.dr.ing. DUMITRAN Laurențiu
Telefon: +4021-402 91 25

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp EA 123

Telefon / Fax
Tel Secretariat: + 40-21-402 9149
Tel Decan: + 40 21-402 95 57
Fax: + 40 21-318 10 16

Email
inginerie.electrica@upb.ro

Website
www.electro.upb.ro

Specializări Licență
Sisteme electrice
Electronică de putere și acționări electrice
Instrumentație și achiziții de date
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

Programele de studii universitare de masterat

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice
Electronică de putere şi acţionări electrictrice inteligente
Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică
Inginerie electrică şi informatică aplicată
Sisteme electrice avansate
Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Mai multe informatii

Info

Istoria Facultăţii de Inginerie Electrică incepe odată cu infiinţarea, în 1913, a unei şcoli de electricieni, transformată apoi in Institutul Electrotehnic, pe lângă Universitatea din Bucureşti. In 1921 este promulgat, de către Regele Ferdinand, decretul lege de infiinţare a Şcolii Politehnice din Bucureşti, cu 4 secţii, între care şi cea de Electromecanică. Prin aplicarea reformei invăţământului din 1948, Şcola Politehnica ia numele de Institutul Politehnic Bucureşti, în cadrul căruia este individualizată Facultatea de Electrotehnică, din care se desprind ulterior facultăţile de Electronică, Automatică şi Energetică.

Incepând cu anul universitar 2005-2006, numele facultăţii devine Inginerie Electrică. Facultatea de Inginerie Electrică este afiliată la Consorţiumul Roman al facultăţilor de Electrotehnică – o reţea academică naţională pentru toate cele 17 facultăţi cu profil electric.

Facultatea de Inginerie Electrică asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul ingineriei electrice, prin formarea de abilităţi tehnice şi informatice pentru cercetare, proiectare şi creare de software dedicat.

Misiunea facultăţii este formarea de specialişti cu competenţe şi abilităţi superioare in domeniul ingineriei electrice şi domenii conexe la cele trei niveluri: licenţă, masterat şi doctorat, precum şi dezvoltarea de cercetări teoretice şi aplicative de cel mai înalt nivel.

Facultatea de Inginerie Electrică, prin programele sale de studiu, răspunde necesităţilor pieţei muncii de la noi din ţară şi evoluţiei generale a acestei pieţe, punctele forte ale facultăţii fiind: concepţia diversificată a ofertei curriculare la nivelul studiilor de licenţă, programe de master cu caracter de aprofundare, corp profesoral caracterizat prin competenţă ridicată, cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă de nivel înalt, baza materială in continuă modernizare, integrarea în aria europeană a educaţiei şi cercetării.

Facultatea are o bază materială importantă, realizată în principal prin programe europene, programe şi granturi de cercetare naţionale şi prin fonduri de investiţii de la bugetul de stat, dispunând de laboratoare performante în care se desfăşoară activităţile didactice pentru cele 44 de discipline prevăzute cu laborator, dar şi activităţi de cercetare.

O realizare notabilă o constituie Centrala fotovoltaică de 30 KWp, cea mai mare din sud-estul Europei.

In cadrul celor trei departamente se desfăşoară activităţi didactice în laboratoare dotate cu tehnică de calcul, aparatură electrică, electronică şi de achiziţii de date, studenţii obţinând cunoştinţe moderne şi actuale, laboratoare reprezentative pentru facultate fiind: Electrotehnică, Metode numerice, Măsurări electrice, Materiale electrotehnice, Convertoare statice de putere, Maşini electrice, Acţionări electrice, Inginerie Electrica pentru Medicina, Informatică aplicată, Compatibilitate electromagnetică, Aparate şi echipamente electrice.

In cadrul laboratoarelor informatice studenţii au posibilitatea de a învăţa diverse limbaje de programare C++, LabVIEW, TESTPOINT şi a cunoaşte şi utiliza platforme software MATLAB, COMSOL, SIMULINK, PSIM, EDSA FLUX 3D, FIDAP+GAMBIT, INFOLYTICA 3D.

Facultatea dispune, în cadrul bibliotecilor proprii, de un fond de carte valoros – peste 7000 de volume, cea mai veche din 1948 – şi peste 20000 de reviste de specialitate de referinţă, ce permit documentarea şi autoinstruirea studenţilor.