Decan: Conf. dr. ing. Dragos Marin NICULAE
Prodecan: Sl. dr. ing. Dragoş Ioan DEACONU
Prodecan: Conf. dr. ing. Cosmin Karl BANICA
Prodecan: Conf. dr. ing. Mihai REBICAN
Prodecan: Prof. dr. ing. Octavian Mihai GHIŢĂ

Măsurări, Aparate Electrice si Convertoare Statice
Director de departament
Prof. dr. ing. Dan GRIGORESCU
Telefon: +4021-402 96 63

Electrotehnică
Director de departament
Conf. dr. ing. Mihai MARICARU
Telefon: +4021-402 91 44

Mașini, Materiale și Acționări Electrice
Director de departament
Prof.dr.ing. Laurentiu DUMITRAN
Telefon: +4021-402 91 25

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cod 060042, corp EA 123

Telefon / Fax
Tel Secretariat: + 40-21-402 9149
Tel Decan: + 40 21-402 95 57
Fax: + 40 21-318 10 16

Email
inginerie.electrica@upb.ro

Website
www.electro.pub.ro

Specializări Licență
Sisteme electrice
Electronică de putere și acționări electrice
Instrumentație și achiziții de date
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

Programele de studii universitare de masterat

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice
Electronică de putere şi acţionări electrictrice inteligente
Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică
Inginerie electrică şi informatică aplicată
Sisteme electrice avansate
Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Mai multe informatii

Info

Istoria Facultăţii de Inginerie Electrică incepe odata cu infiinţarea, in 1913, a unei şcoli de electricieni, transformată apoi in Institutul Electrotehnic, pe langă Universitatea din Bucureşti. In 1921 este promulgat de către Regele Ferdinand, decretul lege de infiinţare a Şcolii Politehnice din Bucureşti, cu 4 secţii, intre care şi cea de Electromecanică. Prin aplicarea reformei invăţămantului din 1948, Şcola Politehnica ia numele de Institutul Politehnic Bucureşti, in cadrul căruia este individualizată Facultatea de Electrotehnică, din care se desprind ulterior facultăţile de Electronică, Automatică şi Energetică.

Incepand cu anul universitar 2005-2006 numele facultăţii devine Inginerie Electrică.Facultatea de Inginerie Electrică este afiliată la Consorţiumul Roman al facultăţilor de Electrotehnică – o reţea academică naţională pentru toate cele 17 facultăţi cu profil electric.

Facultatea de Inginerie Electrică asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice in domeniul ingineriei electrice, prin formarea de abilităţi tehnice şi informatice pentru cercetare, proiectare şi creare de software dedicat.

Misiunea facultăţii este formarea de specialişti cu competenţe şi abilităţi superioare in domeniul ingineriei electrice şi domenii conexe la cele trei nivele: licenţă, masterat şi doctorat, precum şi dezvoltarea de cercetări teoretice şi aplicative de cel mai inalt nivel.

Facultatea de Inginerie Electrică, prin programele sale de studiu, răspunde necesităţilor pieţei muncii de la noi din ţară şi evoluţiei generale a acestei pieţe, punctele forte ale facultăţii fiind: concepţia diversificată a ofertei curriculare la nivelul studiilor de licenţă, programe de master cu caracter de aprofundare, corp profesoral caracterizat prin competenţă ridicată, cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă de nivel inalt, baza materială in continuă modernizare, integrarea in aria europeană a educaţiei şi cercetării.

Facultatea are o bază materială importantă, realizată in principal prin programe europene, programe şi granturi de cercetare naţionale şi prin fonduri de investiţii de la bugetul de stat, dispunand de laboratoare performante in care se desfăşoară activităţile didactice pentru cele 44 discipline prevăzute cu laborator, dar şi activităţi de cercetare.

O realizare notabilă o constituie Centrala fotovoltaică de 30 KWp, cea mai mare din sud-estul Europei.

In cadrul celor trei catedre se desfăşoară activităţi didactice in laboratoare dotate cu tehnică de calcul, aparatură electrică, electronică şi de achiziţii de date, studenţii obţinand cunoştinţe moderne şi actuale, laboratoare reprezentative pentru facultate fiind: Electrotehnică, Metode numerice, Măsurări electrice, Materiale electrotehnice, Convertoare statice de putere, Maşini electrice, Acţionări electrice, Inginerie Electrica pentru Medicina, Informatică aplicată, Compatibilitate electromagnetică, Aparate şi echipamente electrice.

In cadrul laboratoarelor informatice studenţii au posibilitatea de a invăţa diverse limbaje de programare C++, LabVIEW, TESTPOINT şi a cunoaşte şi utiliza platforme software MATLAB, COMSOL, SIMULINK, PSIM, EDSA FLUX 3D, FIDAP+GAMBIT, INFOLYTICA 3D.

Facultatea dispune, in cadrul bibliotecilor proprii de un fond de carte valoros – peste 7000 de volume, cea mai veche din 1948 – şi peste 20000 reviste de specialitate de referinţă, ce permit documentarea şi autoinstruirea studenţilor.