T1. Ethical and Professional aspects, Researcher’s Working environment

Întărirea angajamentului instituțional la principiile de Etică a profesiei de cercetător

Creșterea Sprijinului cercetătorilor în activitățile de cercetare (aspecte profesionale și mediu de lucru)

Responsabili:

 • Dana Gheorghe+echipa A1 CRESCDI

Supervizor:

 • Prorector cercetare

Participanți:

 • Direcția pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică;
 • Directia Fonduri Europene;
 • Direcția Financiar-Contabilă.

Document și website

Indicator:

 • nr. de accesări pe lună/trim/an

Responsabili:

 • Dana Gheorghe;
 • Ciprian Dobre.

Supervizor:

 • Prorector cercetare.

Participanți:

 • Direcția pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică;
 • Directia Fonduri Europene;
 • Direcția Financiar-Contabila;
 • Direcția Informatizare și resurse umane.

Document: mecanism unitar de management Adaptare și completare proceduri în cadrul unui sistem unitar de management

Acțiune: Suport depozit date/proiecte cercetare

Website: Project Management: step by step

Indicator:

% = nr.cercetători/cadre didactice care au accesat project management din nr. total cercetători/cadre didactice din UPB

Responsabili:

 • Gabriel Dima;
 • Alexandru Marin.

Supervizor:

 • Prorector cercetare.

Participanți:

 • Reprezentanți ai  facultaților;
 • Direcția Financiar-Contabilă.

Document și website:

 • Road-map infrastructuri la nivel UPB conținând:
  • proceduri de selecție buttom – up pentru  construirea/procurarea și actualizarea infrastructurilor;
  • metodologie de acces,  costuri și  responsabilități;
  • asigurarea principiilor FAIR pentru  datele și rezultatele experimentelor.

Indicator: nr. de accesări/utilizări la nivel de echipament state of the art/an

Responsabili:

 • Dana Gheorghe;
 • Ciprian Dobre.

Supervizor:

 • Prorector cercetare.

Participanți:

 • Responsabilii desemnați de la departamente/ facultăți

Acțiune:

 • Dezvoltare depozit cu date, rezultate și informații de cercetare la nivel UPB;
 • Indexarea depozitului UPB în Registry of Open Acces Repositories.

Responsabili:

 • Dana Gheorghe;
 • Ciprian Dobre.

Supervizor:

 • Prorector cercetare.

Participanți:

 • Responsabilii desemnați de la departamente/ facultăți

Acțiune:

 • Asigurare Backup și aplicare  prevederi GDPR pentru stocare/acces la informațiile /rezultatele, și date;
 • Nominalizare responsabil depozit si echipa;
 • Nominalizarea la nivelul departamentelor/facultăților a persoanelor responsabile cu mobilizarea personalului academic/de cercetare pentru asigurarea calității informațiilor și datelor din depozitul UPB.

Indicatori:

 • Numar mediu de accesări/lună;
 • Nr. de noi inregistrari in depozit pe an/trim/luna.

Responsabil:

 • Ciprian Dobre.

Supervizor:

 • Prorector cercetare.

Participanți:

Acțiune:

 • Generare  automată rapoarte;
 • Generare fișă de autoevaluare prin completarea automată cu datele/informațiile din depozitul UP.

T2: Transfer de cunoștințe, diseminare, IPR (Knowledge transfer, Dissemination, IPR)

O mai bună exploatare a rezultatelor cercetării (Better exploitation of research results)

Responsabili:

 • Tudor Prisecaru
 • Alexandru Marin

Contributori:

 • Decani facultăți / Directori dept.
 • DMACS SITT

Document și web-site:

 • Plan de valorificare rezultate CDI, pe perioada 2020-2022;
 • Document: Indicatori cheie de performanta pentru valorificare rezultate CDI;
 • Document: Raport anual de implementare plan valorificare rezultate CDI.

Web-site:

Responsabili:

 • Tudor Prisecaru
 • Alexandru Marin

Contributori:

 • Prorector CDI
 • DMACS SITT
 • Serviciul juridic

Document:

 • Indicatori de performanță
 • Model fișă autoevaluare
 • Raport de evaluare

Responsabili:

 • Ciprian Dobre;
 • Tudor Prisecaru;
 • Alexandru Marin.

Contributori:

 • Prorector CDI;
 • Director CSUD UPB;
 • Facultati / Dept;
 • DMACS SITT.

Informare: on-line pe site-ul UPB

Acțiuni:

 • Sesiuni de training (înscriere în catalogul UPB de instruire).

Indicatori:

 • Nr. sesiuni de training
 • Nr.de participanți

Responsabili:

 • Tudor Prisecaru;
 • Alexandru Marin.

Contributori:

 • Prorector CDI;
 • Director CSUD UPB;
 • Facultati / Dept;
 • DMACS SITT.

Acțiuni:

Nominalizare persoani reprezentative pentru  valorificarea în interesul UPB a acestor parteneriate/structuri

Indicatori:

 • Număr de persoane nominalizate în structurile de conducere a acestor structuri;
 • Nr. proiecte susținute.

Informare: web-site secțiune structuri colaborative

Îmbunătățirea calității proprietății intelectuale

Responsabil:

 • Alexandru Marin.

Contributori:

 • Prorector CDI;
 • DMACS SITT;
 • Serviciul juridic.

Document și web-site:

 • Proceduri revizuite IPR;
 • Procedură de co-autorat.

Web-site:

 • IPR;
 • Entrepreneurship ecosystem.

Responsabil:

 • Alexandru Marin;
 • Loredana Manasia;
 • Tudor Prisecaru.

Contributori:

 • Prorector CDI;
 • DMACS SITT;
 • Centre formare profesionala continua.

Document:

 • Program de formare IPR( înscriere în catalogul de instruire UPB).

Indicator:

 • Număr de cadre didactice și cercetători instruite/semestru/an

T3: Cariera de predare și cercetare, abilități și mobilitate (Teaching and Research Career, Skills and Mobility)

More reliable and transparent career Paths

Responsabil:

Compartimente:

 • Serviciul contencios;
 • Cancelar;
 • Serviciul Relații Publice.

Supervizor: Prorector resurse umane.

Document și website UPB:

 • Metodologia privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante, disponibila pe website-ul UPB în română și în engleză;
 • Strategia OTM-R.

Responsabil:

Compartimente:

 • Serviciul Relații Publice
 • DIRU

Supervizor:

 • Cancelar
 • Prorector resurse umane

Participanți: facultăți/departamente

Document:

 • Program de formare IPR( înscriere în catalogul de instruire UPB).

Indicator:

 • Număr de cadre didactice și cercetători instruite/semestru/an

Asigurarea formării continue și a perfecționării personalului pe tot parcursul carierei

Responsabili:

 • Loredana Manasia;
 • Ana Tebeanu;
 • Diana Popa;
 • Andrei Parvan.

Compartimente:

 • DIRU;
 • Serviciul contencios

Supervizor:

 • Cancelar;
 • Prorector resurse umane;

Participanți: facultăți/departamente

Documente:

 • Politica de dezvoltare a carierei didactice și de cercetare la UPB, în română și în engleză, disponibilă pe website-ul UPB;
 • Ghid de bune practici privind activitatea de supervizare și mentorat a cadrelor didactice și de cercetare;
 • Catalog online de cursuri de formare continuă dedicate cercetătorilor și cadrelor didactice din UPB, interactiv, cu funcții de căutare avansată

Acțiuni:

 •  crearea unei secțiuni în website-ul UPB dedicate recrutării, selecției și managementului carierei în cercetar;
 • constituirea compartimentului de management al carierei academice, care va asigura implementarea politicii de dezvoltare a carierei;
 • constituirea comitetelor responsabile de monitorizarea carierei cercetătorilor și cadrelor didactice UPB;
 • numirea prodecanilor responsabili pentru dezvoltarea catalogului de cursuri și activități de formare a personalului academic.

Responsabili:

 • DFE
 • UPBizz
 • FAIMA
 • CCOC

Indicator:

Nr de cercetători care beneficiază de programe pentru dobândirea competentelor antreprenoriale și de sesiuni de consiliere și orientare profesională

Responsabili:

 • IOSUD;
 • Școlile doctorale UPB;
 • DFE.

Indicatori:

 • 1 proiect de strategie de dezvoltare a programelor școlilor doctorale din UPB (in scopul corelării aspectelor educaționale cu nevoile mediului economic)

Susținerea și stimularea Mobilității intenaționale (inter-institutional and inter-sectoral)

Responsabili:

 • DRI:
  • Bugan Oana;
  • Cristina Fain.
 • SMAC
 • DIRU
 • Serviciul contencios
 • DFC
 • Prorector Relatii internationale

Document:

 • Regulament revizuit privind mobilitatile;
 • Documente suport (cerere de deplasare, notă de fundamentare, formular dispoziție de deplasare).

Acțiune/Web:

 • Publicarea documentelor pe websiteul www.international.upb.ro  (în limba engleză)

Indicator:

 • Responsabili:
 • DRI: Bugan Oana, Cristina Faina
 • SMAC
 • Erasmus Office

Acțiune/Web:

 • Publicarea newsletter-ului pe websiteul UPB internațional www.international.upb.ro

Indicatori:

 • Număr de newslettere transmise
 • Rata de deschidere
 • Rata de click

Responsabili:

 • DRI: Bugan Oana, Cristina Faina
 • SMAC
 • Erasmus Office
 • Birou management carieră academică
 • Prorector Relatii internationale

Indicator:

 • Numărul de activități de diseminare organizate

Responsabili:

 • DRI: Bugan Oana, Cristina Faina
 • Serviciul de Promovare și Branding
 • Prorector relații internaționale

Acțiune:

 • Realizare Platformă

Indicator:

 • Nr. accesări/lună, trimestru/an

Responsabili:

 • Loredana Manasia;
 • Ana Tebeanu;
 • Diana Popa;
 • Andrei Parvan;
 • DIR;
 • Compartiment management carieră academică.
 • Document:program și metodologiei de selecție
 • Designul programului BECOME și a metodologiei de selecție a participanților
 • Crearea unei baze de date cu partenerii internaționali care participă în cadrul acestui program
 • Realizarea selecției la nivelul UPB

Acțiune:

 • O bază de date publică în care sunt vizibile universitățile partenere la care se pot efectua stagii de mobilitate