Direcția  Fonduri Europene (DFE) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii POLITEHNICA din București (UPB) din data de 03.12.2015. DFE este organizată şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din București şi ale hotărârilor Senatului Universităţii.

Direcția Fonduri Europene are rolul de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Managerial al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională, diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă, în acord cu sprijinirea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă existente, precum și elaborarea de noi proiecte, inclusiv prin cofinanțarea acestora, contribuind astfel la integrarea universității într-un proces de evaluare internațională pentru creșterea reputației și vizibilității internaționale.

Obiectivul general al DFE este de atragere a unor surse de finanțare suplimentare finanțării de bază a universității și de creștere a capacității de absorbție a fondurilor europene nerambursabile la nivelul UPB, prin realizarea unei strategii echitabile în propunerea de noi proiecte, prin identificarea disfuncționalităților și propunerea de măsuri de remediere a acestora, precum și prin monitorizarea proiectelor implementate, dezvoltând instrumente de raportare și monitorizare, colectând informații și generând situații specifice procesului de dezvoltare-contractare și procesului de monitorizare-raportare.

Pentru exercitarea atribuțiilor sale specifice, Direcția Fonduri Europene funcționează prin două servicii, Serviciul Dezvoltare – Contractare (SDC) și Serviciul Monitorizare – Raportare (SMR), ale căror obiective specifice sunt:

 • – centralizarea și monitorizarea propunerilor de proiecte, în vederea susținerii strategiei de dezvoltare instituțională a UPB, precum și evitării dublei finanțări;
  – atragerea unor surse de finanțare suplimentare finanțării de bază a universității și creșterea numărului și calității propunerilor de proiecte elaborate și aprobate de către UPB, cu scopul obținerii unei rate ridicate de succes;
  – analizarea și avizarea propunerilor de proiecte în vederea supunerii spre aprobare conducerii UPB;
  – informarea conducerii UPB cu privire la oportunitățile de finanțare identificate și la situația proiectelor elaborate și contractate;
  – implementarea unitară și coerentă a proiectelor contractate la nivelul UPB;
  – monitorizarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile aprobate în perioada de programare 2014 – 2020, prin stabilirea și utilizarea unui set de instrumente, în vederea colectării informațiilor necesare pentru generarea de raportări și/sau identificarea disfuncționalităților și propunerea de măsuri de remediere a acestora.

Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute, DFE colaborează și cu celelalte structuri ale universității (direcții, facultăți, centre de cercetare etc.), Autorități de Management și Organisme Intermediare ale Programelor Operaționale, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine, în vederea atingerii obiectivelor universității în domeniul atragerii de fonduri și implementării proiectelor.