Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

  • – bioeconomie.
  • – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
  • – energie, mediu și schimbări climatice.
  • – eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

  • – EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
  • – EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate).

UPB în proiecte finanțate prin POC

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are în derulare 11 proiecte finanțate din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) în care are calitatea de beneficiar.

Misiunea UPB este centrată deopotrivă pe educaţie şi formare profesională, pe cercetare ştiinţifică pentru producerea de cunoaştere, pe creativitate şi inovare. Educaţia, formarea profesională, cunoaşterea prin cercetare ştiinţifică, creaţia şi inovarea tehnologică nu pot să fie susţinute decât într-un climat de etică şi integritate academică. Prin cele 11 proiecte finanțate din POC Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi consolidează statutul de Universitate de cercetare avansată şi educaţie.

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Tip proiectSecțiuneaTitlulWebsiteNumar
GTehnologii curate de procesare și/sau valorificare materiale cu potențial combustibil (CleanTech)
ID P_30_308
http://cleantech.pub.ro/1
GProcese şi sisteme operaționale pentru tratarea şi valorificarea materială şi energetică a deşeurilor (PROVED)
ID P_40_301
http://www.proved.ro2
Parteneriate pentru transfer de cunoștințeGMotor rachetă cu ajutaj liber și impuls specific superior pentru lansatorul spațial NERVA (MORALISS - NERVA)
ID P_40_330
3
GEcosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things (NETIO)
ID P_40_270
http://netio.ro/4
GEco-nanotehnologii de depoluarea apelor și valorificarea deșeurilor
ID P_40_253
http://nanostructuri-fluide.ro/eco-nano-eco/5
EBiosenzor inovativ pe bază de grafenă în vederea testării potențialului osteogenic; înțelegerea avansată a performanțelor celulelor stem pentru medicină regenerativă (GRABTOP)
ID P_37_221
http://grabtop.upb.ro/6
ESisteme Avansate de separare pentru valorificarea bioresurselor (ASPiRE)
ID P_37_449
http://aspire.chim.upb.ro/7
Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CDEProducția de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză/gazeificare și TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei și Produselor din Biomasă (BIONov - PyroTECH)
P_37_768
http://bionovpyrotech.energ.pub.ro/8
ETehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice și nonchimice P_37_471http://ultramint.chimie.upb.ro/9
EEco-nanotehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire / Eco-nanotechnologies to develop a module based on nanowires with double functionality, EcoNanoWires
P_37_649
http://www.ecomet.pub.ro/cercetare/proiecte/econanowires/10
Mari infrastructuri de CDFTehnologii inovatoare pentru asigurarea calității materialelor în sănătate, energie și mediu - Centru pentru soluții Inovatoare de Fabricație a Biomaterialelor Inteligente și Suprafețelor BIOMEDICALE (INOVABIOMED)
P_36_611
http://www.inovabiomed.upb.ro/11
RO-ECSEL – POC/72/1/2/Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationalRO-ECSELLinie pilot de 300mm pentru dispozitive Smart Power si Power Discretes – R3-PowerUPhttps://cssnt-upb.ro/pro/r3-powerup/ 12