Obiectivele programului:

 • dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil;
 • creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și relevanței activităților CDI;
 • creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internațională;
 • modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.
read more

Obiectivele programului:

 • stimularea progresului intreprinderilor pe lanțurile de valoare și a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate din producția de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare științifică (proprie sau externalizată);
 • creșterea capacității intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generație și de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor-țintă;
 • crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare și de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economici, organizațiile de cercetare și diseminare a cunoștințelor, și, eventual, autoritățile publice locale;
 • susținerea proceselor de specializare inteligentă, prin concentrarea resurselor în sectoare cu relevanță economică și cu potențial de cercetare demonstrat, prin parteneriate public-public și public-privat - care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate și la deblocarea potențialului identificat;
 • dezvoltarea activităților CDI în domenii de interes social general, pentru a mări capacitatea sectorului public de cercetare de a raspunde provocărilor globale care afectează economia României.
read more

Obiectivele programului:

 • creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare;
 • consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
 • participarea României la Programul Cadru de cercetare și inovare al UE - Orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și internaționale bi-și multilaterale;
 • reprezentarea României în organizații și programe pan-europene și internaționale de cercetare;
 • creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.
read more

Obiectivele programului:

 • dezvoltarea cercetării fundamentale în domeniile în care România și-a stabilit priorități naționale prin SNCDI 2020;
 • creșterea performanțelor calitative și îmbunătățirea vizibilității internaționale a rezultatelor științifice în domeniile în care România are potențial de cercetare și în care au fost obținute rezultate comparabile cu cele ale țărilor UE - creșterea contribuției României la dezvoltarea Spațiului European al Cercetării (ERA);
 • dezvoltarea domeniilor în curs de apariție în care România are interes să desfășoare activități de cercetare științifică de frontieră, cu contribuții la dezvoltarea tehnică și tehnologică și la îmbunătățirea calității vieții;
 • adoptarea standardelor internaționale de evaluare pentru proiectele de cercetare fundamentală.
read more

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a fost desemnată Operator de Program (PO) pentru Programul Cercetare, din cadrul:

 • EEA Financial Mechanism 2014-2021, încheiat între Statele Donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein şi Guvernul României
 • Norwegian Financial Mechanism 2014 -2021 încheiat între Norvegia şi Guvernul României.
Cele două mecanisme financiare contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi România, prin intensificarea cooperării în sectoarele prioritare identificate. read more

Universitatea Politehnica acordă asistență cercetătorilor din universitate care doresc să pregătească o propunere de proiect de cercetare prin personalul specializat al Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică (DMACS), Rectorat R-403 (+număr telefon si adresa email).

Cercetătorii din Universitatea Politehnica care au câștigat deja o propunere de proiect de cercetare ce este sau urmează a fi implementată se pot adresa pentru sprijin în gestionarea proiectului la DMACS, Rectorat R-403 (+număr telefon si adresa email).