H2020 – INTERRFACE – TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system

 Grant agreement ID: 824330
Funded under : H2020-EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid
Topic: LC-SC3-ES-5-2018-2020
Start date: 1 January 2019
End date: 31 December 2022
Overall budget € 21 033 713,58/ EU contribution € 16 808 962,50
http://www.interrface.eu/

INTERRFACE

With the growth of renewables, the increased interconnection of European grids, the development of local energy initiatives, and the specific requirements on TSO – DSO cooperation as set forth in the different Network Codes and Guidelines, TSOs and DSOs face new challenges that will require greater coordination, this way creating the need for a project such as INTERRFACE having the greater coordination between TSOs and DSOs as its core objective.

Digitalization is a key driver for coordination and active system management in the electricity grid, enabling TSOs and DSOs to optimize the use of distributed resources and ensure a cost-effective and secure supply of electricity but also empowers end-users to become active market participants, supporting self-generation and providing demand flexibility.

Some of the main technical and operational objectives of Interrface are:

  • To design an Interoperable pan-European Grid Services Architecture (IEGSA) that will connect market platforms in a transparent, non-discriminatory manner and will allow a pan-European electricity exchange that will link wholesale and retail markets and will enable the trading of energy services;
  • To test the state-of-the-art digital technologies, such as Blockchains and IoT, for peer to peer energy transactions that promote local markets and smart asset management;
  • To mitigate congestions and activate local flexibility resources for system balancing services through innovative platforms, operated by TSOs and DSOs in a coordinated manner.

Odată cu creșterea producției de energie din surse regenerabile, creșterea interconectării dintre rețelele europene, dezvoltarea inițiativelor energetice locale și cerințele specifice privind cooperarea OTS – ODS, prevăzute în diferitele Coduri de Rețea și Ghiduri, OTS-urile și ODS-urile se confruntă cu noi provocări care vor necesita o mai bună coordonare, creând astfel necesitatea unui proiect precum INTERRFACE care să aibă acest lucru ca și obiectiv principal.

Digitalizarea este un factor esențial pentru coordonarea și gestionarea activă a sistemului în rețeaua de energie electrică, permițând OTS-urilor și ODS-urilor să optimizeze utilizarea energiei din surse distribuite și să asigure o aprovizionare eficientă și sigură din punct de vedere al costurilor, dar, de asemenea, permite utilizatorilor finali să devină participanți activi la piață, și să fie sprijinită autogenerarea și asigurarea flexibilității cererii.

Câteva dintre principalele obiective tehnice și operaționale ale Interrface sunt:

  • Proiectarea unei arhitecturi pan-europene de rețea interoperabilă (IEGSA), care va conecta platformele de piață într-un mod transparent, nediscriminatoriu și care va permite un schimb pan-european de energie electrică, care va lega piețele angro și cu amănuntul și va permite comercializarea energiei;
  • Testarea tehnologiilor digitale de ultimă generație, precum Blockchains și IoT, pentru tranzacțiile de energie peer to peer care promovează piețele locale și gestionarea inteligentă a activelor;
  • Atenuarea congestiilor și activarea resurselor locale de flexibilitate pentru serviciile de echilibrare a sistemului prin intermediul platformelor inovatoare, operate de OTS-uri și ODS-uri într-o manieră coordonată.

 Responsabil UPB – Prof.dr.ing. Serițan George-Călin

 

H2020- FARCROSS – FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation

 

Grant agreement ID: 864274
Funded under : H2020-EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid
Topic: LC-SC3-ES-2-2019 – Solutions for increased regional cross-border cooperation in the transmission grid
Start date: 1 October 2019
End date: 30 September 2023
Overall budget  € 13 643 692,50 /  EU contribution  € 9 996 497,25

https://farcross.eu/

 

FARCROSS: FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation is an R&D project financed by the European Commission under Horizon2020 Programme (Grant Agreement No 864274) and spans on the period October 2019 – September 2023.

The FARCROSS project intends to connect major stakeholders of the energy value chain and demonstrate integrated hardware and software solutions that will facilitate the “unlocking” of the resources for the cross-border electricity flows and regional cooperation.

The project will promote state-of-the art technologies to enhance the exploitation/capacity/efficiency of transmission grid assets, either on the generation or the transmission level. The hardware and software solutions will increase grid observability to facilitate system operations at a regional level, exploit the full potential of transmission corridors for increased electricity flows that will facilitate transition to flow-based regional market coupling; consider cross-border connections and their specific ICT and grid infrastructure; use a wide-area protection approach to ensure the safe integration of renewable energy sources into the grid; mitigate disturbances; increase power system stability.

One of the main objectives of the project is to test the state-of-the-art digital technologies, installed on the power grid and communication infrastructure, such as power flow controllers(MPFC), dynamic line rating sensing systems (DLR)  and wide-area monitoring systems (WAMS), for optimally exploiting and maximising the capacity and security of transmission corridors.

FARCROSS: Facilitarea transmiterii transfrontaliere a energiei electrice prin inovare este un proiect de cercetare și dezvoltare finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Horizon2020 (Acordul de subvenție nr. 864274) și se întinde pe perioada octombrie 2019 – septembrie 2023.

 Proiectul FARCROSS intenționează să conecteze principalele părți interesate ale lanțului valoric energetic și să demonstreze soluții integrate hardware și software care să faciliteze „deblocarea” resurselor pentru circulațiile de putere transfrontaliere și cooperarea regională.

 Proiectul va promova tehnologii de ultimă generație pentru a spori exploatarea / capacitatea / eficiența activelor rețelei de transport, fie la nivel de generare, fie la nivel de transport. Soluțiile hardware și software vor crește observabilitatea rețelei pentru a facilita operațiunile sistemului la nivel regional, vor exploata întregul potențial al coridoarelor de transport pentru creșterea circulațiilor de putere care vor facilita trecerea la cuplarea pieței regionale bazate pe circulații de putere; vor lua în considerare conexiunile transfrontaliere și infrastructura lor specifică TIC și de rețea; vor utiliza o abordare de protecție pe o suprafață largă pentru a asigura integrarea sigură a surselor de energie regenerabilă în rețea; vor atenua perturbările; vor crește stabilitatea sistemului electroenergetic.

 Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este testarea tehnologiilor digitale de ultimă generație, instalate pe rețeaua de energie electrică și infrastructura de comunicații, cum ar fi controlerele de circulație de putere (MPFC), sisteme de calcul dinamic al capacității liniilor (DLR) și sisteme de monitorizare la distanțe mari (WAMS), pentru exploatarea și maximizarea optimă a capacității și securității coridoarelor de transport.

 Responsabil UPB – Prof.dr.ing. Serițan George-Călin