upb, programul pubart

Nota de fundamentare pentru finanțarea publicǎrii unui articol
Hotărâre Consiliu de Administrație


Program pentru susținerea publicațiilor științificeindexate în Web of Science(WoS) care contribuie la poziționarea  Universității Politehnica din București (UPB) în  clasamente internaționale de referință

Pentru a crește vizibilitatea performanței activității de cercetare, Universitatea POLITEHNICA din București contribuie la asigurarea resurselor necesare pentru finanțarea publicării și diseminării rezultatelor științifice.

UPB este constant poziționată pe domenii academice în clasamentele internaționale de referință. Menționând că aceste poziționări se bazează pe criterii care  țin cont  de publicațiile UPB acceptate în jurnalele indexate în Web of Science (WoS) cu factor de impact (FI) ridicat, programul susține stimularea publicarii în continuare a articolelor, comunicărilor, capitolelor de carte și alte tipuri de publicații științifice indexate WoS,  astfel ca UPB să ocupe un loc  semnificativ în clasementele internaționale de referință. Totodată, programul urmăreşte şi creşterea vizibilităţii buletinului UPB (toate seriile), prin citarea lucrărilor acestuia în publicaţiile susţinute spre publicare prin PubArt. Deasemenea, se urmăreşte susţinerea participărilor la conferinţele la care UPB este organizator sau co-organizator.

Susținerea financiară  se poate acorda pentru cercetătorii și cadrele didactice din UPB (cu aflierea la UPB), care publică articole, comunicări, capitole de carte alte publicații științifice indexate WoS.

Se poate finanța cu până la max. 2500 Euro (fără TVA) echivalent în lei costul unei publicații științifice în regim Open Science indexată WoS, și cu până la max. 800 Euro (fără TVA) echivalent în lei costul taxei de participare la o conferință a cărei comunicări se vor indexa în WoS. Se pot finanța doar taxele de bază pentru publicare, nu și alte documente suport sau pagini suplimentare. Excepţii se pot acorda doar pentru publicaţiile care au un FI>=5.

Programul are un bugetcare se înscrie în bugetul anual alocat activității de cercetare. Recomandarea este ca 80% din bugetul total să se aloce pentru finanțarea publicațiilor științifice și 20% pentru cofinanțarea participarii la conferințe, prin susținerea costului taxei de participare. Modul de alocare a finanțării se va face în ordinea înregistrării, până la epuizarea bugetului alocat. Pentru obținerea finanțării aplicantul va trebui să parcurgă următoarele etape:

Etapa 1


Notificare privind intențía publicării sau participării la o conferință

Aplicantul va înainta o cerere, însoțită de un formular în care sunt menționate o serie de informații, către decanul facultății prin care va anunța intenția de a publica un rezultat de cercetare sau/și de a participa la o conferință. Formularul trebuie să cuprindă următoarele informații:

1) Titlul publicației/conferinței

2) Autor/autori/participanţi

3)Titlul  jurnalului/ revistei sau alt tip de publicație /ISBN, ISSN

4) Categoria științifică la care este asociată publicația (WoS category)

5) Istoriclul privind factorul de impact și Categoria Quartilei (Q1,Q2,…) a  jurnalului/revistei/publicației în  WoS pe ultimii trei ani.

6) Lucrarea citează articol/articole din buletinul UPB?    DA / NU

7) Dacă se solicită participarea la o conferintă, UPB este organizator/co-organizator?    DA / NU

Decanul facultății va analiza oportunitatea intenției aplicantului și va recomanda înaintarea solicitării către Rector/prorector însărcinat cu această activitate.

Aplicantul va înainta Cererea cu avizul decanului la SMACS (DCIFE) pentru înregistrare. SMACS va transmite toate cererile recomandate către Rector/prorector în vederea aprobării. SMACS va înștiința aplicantul în legătură cu rezultatul aprobăriicererii. 

Etapa 2


Solicitarea  finanțării

Aplicantul va întocmi  solicitarea  de finanțare la data când va primi confirmarea acceptării publicării pentru care a depus cererea privind intenția de publicare/participare.Solicitarea de finanțare va preciza data înregistrării la SMACS a data aprobarii, însoțită de acceptul jurnalului/revistei/conferinţei.

Solicitarea de finanțare se va înainta  la SMACS și dupa verificare se va înainta spre aprobare pentru finanțare.

După aprobarea solicitării de  finanțare, SMACS va întocmi documentele necesare plății costurilor solicitate și aprobate.

În situația în care la data publicării programului aplicantul are deja primit un acord de publicare, va solicita direct finanțarea și va completa cererea de finanțare cu informațiile solicitate la pct. 1) – 7)  urmând pașii de la Etapa 1. După aprobarea solicitării de finanțare, SMACS va proceda la întocmirea formelor pentru plată.