upb, programul pubart

Nota de fundamentare pentru finanțarea publicǎrii unui articol
Hotărâre Consiliu de Administrație


Pentru a menține și crește performanța domeniilor de studiu din  Universitățile din Romania, poziționate în clasamente internaționale de referință, Ministerul Educației Naționale (MEN)  asigură resursele necesare pentru finanțarea publicării de articole și participarea la conferințe indexate în WoS.

Universitatea Politehnica București a fost constant poziționată în clasamentele pe domenii academice în clasamentele internaționale de referință (Shanghai Ranking of Academic Subjects, Times, QS).  

Menționând că aceste poziționări se bazează pe criterii care  țin cont de articolele UPB existente în publicații indexate în WoS cu factor de impact ridicat,  programul vine să stimuleze publicarea în continuare a articolelor și comunicărilor științifice în publicațiile indexate WoS,  astfel ca UPB să ocupe un loc semnificativ în clasementele internaționale de referință.

Finanțarea se va acorda pentru  cercetătorii și cadrele didactice din UPB care vor publica articole sau/și comunicări  în publicații științifice indexate în WoS.

Se va finanța cu până la max. 10.000 lei costul publicării unui articol în regim Open Science într-o publicație indexată în WoS,  și cu până la max. 2500 lei costul taxei de participare la o conferință ale cărei comunicări se vor indexa în WoS.

Programul are un buget de 2.000.000 lei.  80% din bugetul total se va aloca pentru finanțarea publicării articolelor științifice și 20% pentru cofinanțarea participarii la conferințe, prin susținerea costului taxei de participare. Modul de alocare a finanțării se va face în ordinea înregistrării, până la consumarea bugetului alocat. Pentru obținerea finanțării aplicantul va trebui să parcurgă următoarele etape:

Etapa 1

Notificare privind intențía publicării unui  articol/participării la o conferință

Aplicantul va înainta o notificare către decanul facultății prin care va anunța intenția de a publica un articol sau/și de a participa la o conferință. Notificarea privind intenția va trebui să cuprindă următoarele informații:

1) Titlul articolului/conferinței:

2) Autor/autori/participant:

3)Titlul  jurnalului/ revistei sau alt tip de publicație /ISBN, ISSN :

4) Categoria științifică la care este asociată publicația (WoS category):

5)Istoriclul privind factorul de impact și  Quartile in Category (Q1,Q2,…) ale jurnalului/revistei/publicației și  în  anii 2017-2018 în WoS:

Decanul facultății va analiza  eligibilitatea și oportunitatea intenției aplicantului și va recomanda solicitarea către Comisia constituită la nivelul Rectoratului pentru aprobarea finanțării publicării articolelor și comunicărilor științifice, numită în continuare Comisie.

Aplicantul va înainta Notificarea cu recomandarea decanului la DMACS pentru înregistrare. Dmacs va transmite toate notificările recomandate către Comisie în vederea aprobării. DMACS va înștiința aplicantul în legătură cu rezultatul analizei Comisiei  privind aprobareanotificării.

Etapa 2

Solicitarea  finanțării

Aplicantul va întocmi  solicitarea de finanțare la data când va primi confirmarea acceptării publicării articolului/comunicării pentru care a depus notificarea privind intenția de publicare/participare.  Solicitarea de finanțare va preciza data înregistrării la DMACS a notificării aprobate, însoțită de acceptul jurnalului/revistei.

Solicitarea de finanțare se va înainta  la DMACS, care după verificare o va înainta spre aprobare  pentru finanțare.

După aprobarea solicitării de  finanțare, DMACS va întocmi documentele necesare plății costurilor solicitate și aprobate și va înștiința decanul facultății privind finanțarea publicării articolului/paricipării recomandate.

În situația în care la data publicării programului aplicantul are deja primit un acord de publicare, va solicita direct finanțarea și va completa cererea  de finanțare cu informațiile solicitate la pct. 1) – 5) urmând pașii de la Etapa 1. După aprobarea solicitării de finanțare de către Comisie, DMACS va proceda la întocmirea formelor pentru finanțare.