Nota de fundamentare – pentru publicarea unui articol

Program pentru susținerea publicațiilor științifice indexate în Web of Science (WoS) care contribuie la poziționarea  Universității Naţionale de Știință şi Tehnologie Politehnica București (POLITEHNICA Bucureşti) în  clasamente internaționale de referință

Pentru a crește vizibilitatea performanței activității de cercetare, Universitatea Naţională de Știință şi Tehnologie POLITEHNICA București contribuie la asigurarea resurselor necesare pentru finanțarea publicării și diseminării rezultatelor științifice.

POLITEHNICA Bucureşti este constant poziționată pe domenii academice în clasamentele internaționale de referință. Menționând că aceste poziționări se bazează pe criterii care  țin cont  de publicațiile POLITEHNICA Bucureşti acceptate în jurnalele indexate în Web of Science (WoS) cu factor de impact (FI) ridicat, programul susține stimularea publicarii în continuare a articolelor, comunicărilor, capitolelor de carte și alte tipuri de publicații științifice indexate WoS,  astfel ca POLITEHNICA Bucureşti să ocupe un loc  semnificativ în clasementele internaționale de referință. Totodată, programul urmăreşte şi creşterea vizibilităţii buletinului universităţii (toate seriile), prin citarea lucrărilor acestuia în publicaţiile susţinute spre publicare prin PubArt. Deasemenea, se urmăreşte susţinerea participărilor la conferinţele la care POLITEHNICA Bucureşti este organizator sau co-organizator

Susținerea financiară  se poate  acorda pentru cercetătorii și cadrele didactice din universitate (cu aflierea la POLITEHNICA Bucureşti), care publică articole, comunicări, capitole de carte alte publicații științifice indexate WoS.

Se poate  finanța cu până la max. 2500 Euro (fără TVA) echivalent în lei costul unei publicații științifice în regim Open Science indexată WoS, și cu până la max. 800 Euro (fără TVA) echivalent în lei costul taxei de participare la o conferință a cărei comunicări se vor indexa în WoS. Se pot finanța doar taxele de bază pentru publicare, nu și alte documente suport sau pagini suplimentare. Excepţii se pot acorda doar pentru publicaţiile care au un FI>=5.  Susţinerea pentru plata taxelor de participare la conferinţe a căror lucrări sunt indexate WoS şi a căror valori depăşesc 400 Euro, se va face doar în măsura în care există şi participarea unui co-autor din străinătate.

Programul are un buget care se înscrie în bugetul anual alocat activității de cercetare. 80% din bugetul total se aloca pentru finanțarea publicațiilor științifice și 20% pentru cofinanțarea participarii la conferințe, prin susținerea costului taxei de participare. Modul de alocare a finanțării se va face în ordinea înregistrării, până la epuizarea bugetului alocat.

Pentru obținerea finanțării aplicantul va trebui să parcurgă următoarele etape:

ETAPA I


Notificare privind intențía publicării sau participării la o conferință

Aplicantul va înainta o cerere, însoțită de un formular în care sunt menționate o serie de informații, către decanul facultății prin care va anunța intenția de a publica un rezultat de cercetare sau/și de a participa la o conferință.  Formularul trebuie să cuprindă următoarele informații:

1) Titlul publicației/conferinței
2) Autor/autori/participanţi
3) Categoria științifică la care este asociată publicația (WoS category)
4) Istoriclul privind factorul de impact și Categoria Quartilei (Q1, Q2 ,…) a  jurnalului/ revistei/ publicației în  WoS pe ultimii trei ani.
5) Lucrarea citează articol/articole din buletinul POLITEHNICA Bucureşti ?               DA / NU
6) Dacă se solicită plata taxei de participare la o conferintă, POLITEHNICA Bucureşti este organizator/co-organizator?      DA / NU
7) Lucrarea are co-autor din străinătate?  – DA / NU                                                     

8) Modalitate platǎ:  decont  virament

 Decanul facultății va analiza oportunitatea intenției aplicantului și va recomanda inaintarea solicitării către Rector/prorector însărcinat cu această activitate.

Aplicantul va înainta Cererea cu avizul decanului la SMACS (DCIFE) pentru înregistrare. SMACS va transmite toate cererile recomandate către Rector/prorector în vederea aprobării. SMACS va înștiința aplicantul în legătură cu rezultatul aprobării cererii.

ETAPA II


Solicitarea  finanțării

Aplicantul va întocmi  solicitarea  de finanțare la data când va primi confirmarea acceptării publicării pentru care a depus cererea privind intenția de publicare/participare. Solicitarea de finanțare va preciza data înregistrării la SMACS a data aprobarii, însoțită de acceptul jurnalului/revistei/conferinţei.

Solicitarea de finanțare se va înainta  la SMACS și dupa verificare se va înainta spre aprobare pentru finanțare.

După aprobarea solicitării de  finanțare, SMACS va întocmi documentele necesare plății costurilor solicitate și aprobate.

În situația în care la data publicării programului aplicantul are deja primit un acord de publicare, va solicita direct finanțarea și va completa cererea de finanțare cu informațiile solicitate la pct. 1) – 8)  urmând pașii de la Etapa 1. După aprobarea solicitării de finanțare, SMACS va proceda la întocmirea formelor pentru plată.