Universitatea POLITEHNICA din București - Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative - CAMPUS

Date proiect: Proiect finanțat 2012-2015 prin Axa 2 – Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operațiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare), ID 956, SMIS 14057, Cod proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4,
(web http://campus.upb.ro/).

Obiectivul general: crearea unui Centru de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative în vederea promovării unui mediu inteligent de control, integrare şi coordonare a grupurilor de cercetare multi- şi interdisciplinare din cadrul UPB. Dintre preocupările de cercetare vizate de acestea putem menționa cercetarea și dezvoltarea de noi tipuri de structuri și circuite optoelectronice, cercetarea și dezvoltarea de noi materiale și procese tehnologice, de tehnologii privind eficiența energetică, tehnologii de utilizare a hidrogenului în scopul producerii de energie, tehnici noi inovatoare de interacție mașină-mediu înconjurător și om-mașină, dezvoltarea de noi soluții de rețea care să deschidă calea pentru Internetul viitor, realizarea structurilor microelectronice prin depuneri pe suport flexibil organic (polimeri), a caracterizărilor la scară atomică și nanometrică a nanomaterialelor și nanostructurilor, dezvoltarea de procedee tehnologice necesare realizării de componente și circuite noi, bazate pe utilizarea de noi materiale cu structură nanometrică.

Perioada de implementare: 36 de luni, decembrie 2012 – decembrie 2015.

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 73.501.412 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 59.767.690 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 49.607.182,7 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 10.160.507,3 lei. La acestea se adaugă o contribuție de la bugetul de stat de 7.004.849 lei.
Valoarea adăugată a proiectului: Proiectul CAMPUS este un proiect unic în Capitala țării, care a permis realizarea în premieră a unei infrastructuri de cercetare de înaltă performanță. Proiectul a realizat următoarelor obiective:

A. Clădirea centrului CAMPUS. Cu un regim de înălțime de tip subsol + parter + 7 etaje ce adăpostește laboratoare, săli de curs, săli de conferințe, birouri și spații de detentă, cu o suprafață desfășurată de peste 8.600 mp, clădirea centrului CAMPUS, realizată în cadrul proiectului, prezintă caracteristici deosebite și unice și îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate atât din punct de vedere al funcționalității, al imaginii plastice, arhitecturii, al materialelor folosite, cât și al tehnologiilor utilizate. Aspectul arhitectural al clădirii este unul reprezentativ pentru un centru de cercetare, pentru Universitatea Politehnica din București, cât și pentru zona geografică Ilfov. Clădirea armonizează cu succes cele patru componente ale unei construcții sustenabile: componenta ecologică – utilizarea de surse energetice neconvenționale, poluare redusă, economie de energie, reutilizare resurse (apă, aer), recuperare energie, optimizare consumuri, certificare și agrementare internațională (exemplu LEED, BREEM etc.), protecția mediului înconjurător, clădire inteligentă; componenta economică – valoarea investiției, costul operațional de întreținere, eficiența funcțională, utilizarea de materiale performante, durabile, inovarea în proiectare; componenta socială – asigurarea și crearea locurilor de muncă, asigurarea condițiilor optime de lucru, sănătate, igienă, confort de utilizare, calitatea mediului interior; componenta culturală – arhitectură de calitate și reprezentativă, tehnologii și materiale performante, competitive și moderne, rezolvare funcțională, interacțiunea optimă a funcțiunilor, îndeplinirea condițiilor de calitate în construcții, încadrarea în teritoriu, imaginea urbanistică, respectarea indicilor de plan general, inovare și soluții noi în proiectare.

upb panorama campus

B. Laboratoare de cercetare. Centrul de cercetare CAMPUS este atât un centru de cercetare de excelență universitară, cât și post-universitară (studii de licență, master, doctorat și post-doctorat), de educație permanentă și educație la distanță în domenii precum electronică, telecomunicații, automatică, tehnologia informației, inginerie electrică, chimie, energetică sau mecanică. Proiectul CAMPUS a permis pe lângă realizarea infrastructurii clădirii centrului și conceperea, amenajarea și realizarea a nu mai puțin de 41 de laboratoare de cercetare-dezvoltare și inovare noi în cadrul Universității Politehnica din București: Laborator de Optoelectronică și Materiale Dielectrice şi Piezoelectrice, Laborator de Microsenzori SAW, Componente şi Sisteme pentru Comunicaţii Optice, Laborator de Structuri Microelectronice, Laborator de Tehnologii Auto Nepoluante, Laborator de Tehnologii de Conversie a Energiei Electrice, Surse Regenerabile și Impact asupra Mediului și Populației, Laborator de Sisteme şi Algoritmi de Imagistică Digitală Avansată, Laborator de Analiza şi Prelucrarea Conţinutului Multimodal, Laborator de Roboţi-Sisteme Autonome şi Adaptive, Laborator de Sisteme de Dialog Om-Maşină şi Expertiză Criminalistică a Vocii, Vorbirii şi Înregistrărilor Audio, Laborator de Procese și Tehnologii Inovative pentru Rețele Multifuncționale de Acces, Comunitare și Municipale, Laborator de Arhitecturi şi Protocoale pentru Sisteme Media Interconectate și Sisteme SW/HW Avansate, Laborator de Ingineria Traficului, Managementul Reţelelor şi Serviciilor, Laborator de Structuri cu Metamateriale şi Dielectrici cu Proprietăţi Speciale, Laborator de Sisteme cu Antene Inovative, Laborator de Straturi Subțiri, Laborator de Nanotehnologii, Laborator de Micro și Nanomateriale Polimerice, Laborator de Micro și Nanomateriale Ceramice, Laborator de Nanostructuri Fluide și Soft Nanomateriale, Laborator de Nanobiomateriale, Laborator de Ardere Curată, Laborator de Captare CO2, Laborator de Eficiență Energetică, Laborator de Clădiri Ecologice Inteligente, Laborator de Monitorizare și Control al Sistemelor Energetice, Laborator de Surse și Tehnologii Geotermale, Laborator de Tehnologii Solare, Laborator de Simulare a Proceselor Termice, Laborator de Analiză, Control și Depoluarea Solurilor, Laborator pentru Controlul Calității Apelor și Aerului, Laborator de Analiză și Certificare a Combustibililor, Laborator pentru Controlul Calității Alimentelor, Laborator de Echipamente și Procese Inovatoare de Conversie a Energiilor Regenerabile, Laborator de Procese de Interacțiune Câmp Electromagnetic – Materie, Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Laborator de Semnale, Sisteme și Conducere de Proces, Laborator de Sisteme Distribuite pe Scară Largă, Laborator de Embedded Systems & Wireless Sensor Networks, Laborator de Tehnologii Cognitive și Cooperative pentru Sisteme Inteligente Omniprezente, Laborator de Analiză, Interpretare și Vizualizare a Depozitelor Masive de Date, Laborator de Sisteme informatice Complexe. Cercetările vizate, ce acoperă direcții de mare actualitate din domeniul materialelor, produselor și proceselor inovatoare, sunt integrate unitar, promovând astfel multidisciplinaritatea și interdisciplinaritatea.

C. Echipamente de cercetare. Proiectul a permis achiziționarea unui număr semnificativ de echipamente destinate și adaptate activității de cercetare-dezvoltare (56 de echipamente) cu o valoare de peste 21.728.370 lei: Spectrometru cu rezoluţie ridicată cu bibliotecă fotonică, Sistem energetic hybrid 65 KVA Electroencefalograf Neuro Scan, Cameră fotografică digitală de mare rezoluţie și de mare viteză, Sistem de masă interactivă multi-touch, Sisteme de dezvoltare pentru roboţi, Echipament profesional pentru suprimarea zgomotului, analizor sunet, Generator de semnal vectorial, Platformă de rețele de telecomunicații cu suport MPLS, Sistem hardware pentru generarea și analiza traficului de rețea, Analizor de reţele vectorial tip PNA-X, Antene etalon, antene de bandă largă, suport pentru antenă, platformă turnantă, Spectrometru RMN de 600 MHz, Solvolizor, Stand captare CO2 utilizând procese prin absorbție fizică și adsorbție, monitorizat continuu cu gaz cromatograf GC Ultra, Stand experimental pentru studiul stocării energiei termice în sisteme bifazice, Instalație ardere / gazeificare și instalație piroliză, Cuptor pentru tratarea termică a solurilor poluate, utilizabil în laboratoare de analiză și cercetare, Analizor hidrocarburi petroliere totale (TPH) din sol, Analizor portabil de gaz, configurat pentru măsurarea a 11 gaze (SO2, NO2, NO, benzen, CO, O2, H2S, NH3, CO2, Cl2, amine) (aer),

Sistem respirometric pentru determinarea consumului biochimic de oxigen, Sistem spectrofotometric pentru determinarea parametrilor de calitate ai apei, Sistem multiparametru digital portabil, Gaz cromatograf cu detectori TCD, FID și spectrometru de masă (MS) și cu sistem headspace, Analizor termo-gravimetric simultan TG-DTA/DSC cu sistem de cuplare pentru analiza gazelor, Sisteme de achiziţii de date mobile cu traductoare de tensiune, Surse de tensiune alternativă trifazată,  Electroencefalograf Neuro Scan, Cameră fotografică digitală de mare rezoluţie și de mare viteză, Sistem de masă interactivă multi-touch, Sisteme de dezvoltare pentru roboţi, Echipament profesional pentru suprimarea zgomotului, analizor sunet, Generator de semnal vectorial, Platformă de rețele de telecomunicații cu suport MPLS, Sistem hardware pentru generarea și analiza traficului de rețea, Analizor de reţele vectorial tip PNA-X, Antene etalon, antene de bandă largă, suport pentru antenă, platformă turnantă, Spectrometru RMN de 600 MHz, Solvolizor, Stand captare CO2 utilizand procese prin absorbție fizică și adsorbție, monitorizat continuu cu Gaz cromatograf GC Ultra, Stand experimental pentru studiul stocării energiei termice în sisteme bifazice, Instalație ardere / gazeificare și instalație piroliză, Cuptor pentru tratarea termică a solurilor poluate utilizabil în laboratoare de analiză și cercetare, Analizor hidrocarburi petroliere totale (TPH) din sol, Analizor portabil de gaz configurat pentru măsurare 11 gaze (SO2, NO2, NO, benzen, CO, O2, H2S, NH3, CO2, Cl2, amine) (aer), Sistem respirometric pentru determinarea consumului biochimic de oxigen, Sistem spectrofotometric pentru determinarea parametrilor de calitate ai apei, Sistem multiparametru digital portabil, Gaz cromatograf cu detectori TCD, FID si spectrometru de masă (MS) si cu sistem headspace, Analizor termo-gravimetric simultan TG-DTA/DSC cu sistem de cuplare pentru analiza gazelor, Sisteme de achiziţii de date mobile cu traductoare de tensiune, Surse de tensiune alternativă trifazată de putere reglabilă, Automate programabile HMI cu diverse sisteme de comunicaţie, Surse de tensiune continuă reglabilă, Surse de tensiune alternativă trifazată de frecvenţă reglabilă, Module sarcină complexă mono şi trifazată, Stand pentru studiul câmpului magnetic cu sursă de curent alternativ 10 kVA, 200 Avv, Stand pentru studiul câmpului electric cu sursă de înaltă tensiune 1-120 kV, 50 mA, Cabina ecranată 120 dB 1-200 Mhz, Spectrometru dielectric pentru frecvențe înalte (1 GHz) cu celulă spectrometru pentru măsurători la temperaturi joase, Sursă de înaltă tensiune continuă, Stand de caracterizare a materialelor magnetice, Platforma pentru controlul sistemelor neliniare ASTANK2, Cluster de calcul, Imprimantă 3D, Sisteme portabile de calcul și analiză a datelor, Stații ultra-performante de prelucrare de semnal și calcul paralel, Sistem de senzori multimodali de distanță, Sisteme robotice autonome, Sistem de printare 3D structuri complexe, Sistem măsurători magnetice la temperaturi prestabilite, Analizor automat în flux continuu segmentat. În particular se remarcă achiziționarea unui echipament RMN cu o valoare de peste 800.000 Eur. Rezonanța Magnetică Nucleară este una din metodele spectrometrice cel mai frecvent utilizată în chimie, folosită pentru determinarea structurii și dinamicii moleculelor de la cele simple la cele complexe. Echipamentul va fi unul de bază în studierea avansată a structurii materialelor anorganice și organice și va permite obținerea de rezultate de nivel internațional. De asemenea, se remarcă achiziționarea unui cluster de calcul de ultimă generație în valoare de peste 500.000 Eur ce include 56 de servere (2 x 8 nuclee, 128 GB de RAM, 300 GB stocare) ce furnizează peste 890 de unități de lucru și peste 7 TB de RAM, un server de stocare dedicat cu mai mult de 50 TB de date și redundanță pentru protejarea datelor.