Având în vedere calendarul aprobat pentru alegerile studențești și faptul că nu s-au înregistrat contestații, rezultatele publicate anterior, în data de 08.12.2022, devin rezultate finale.

REZULTATE FINALE ALEGERI STUDENȚI – 8 DECEMBRIE

Având în vedere calendarul alegerilor pentru reprezentanții studenților din Senatul UPB și Consiliile Facultăților, prezentăm procesul verbal încheiat în urma întâlnirii comisiei de validare a candidaturilor din data de 21 Noiembrie 2022.

PROCES VERBAL DE VALIDARE A CANDIDATURILOR

Candidații care au fost declarați invalizi nu au avut dosarele de candidatură complete sau au depășit numărul maxim de mandate de reprezentant al studenților în consiliile facultăților sau în senatul universitar. Motivul pentru fiecare invalidare este prezentat în tabelul atașat procesului verbal.


Înscrierea candidaților pentru alegerile privind studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul UPB se va face în perioada 14 – 18 Noiembrie 2022 exclusiv prin intermediul următorului Formular de înscriere și prin trimiterea unui email la alegeristudenti@upb.ro conform regulamentului.

Declarație eligibilitate candidați

Declarație GDPR candidați


Numărul de locuri alocate per facultate și per for de reprezentare este detaliat mai jos:

Reprezentare studenți Consilii Facultăți și Senat
Facultatea Consiliul Facultatii Senatul UPB
1 Inginerie Electrică 10 2
2 Energetică 11 3
3 Automatică și Calculatoare 11 4
4 Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 11 4
5 Inginerie Mecanică și Mecatronică 11 2
6 Inginerie Industrială și Robotică 11 4
7 Ingineria Sistemelor Biotehnice 7 1
8 Transporturi 11 3
9 Inginerie Aerospatială 8 1
10 Știința și Ingineria Materialelor 8 1
11 Inginerie Chimica si Biotehnologii 11 2
12 Inginerie în Limbi Străine 8 2
13 Științe Aplicate 11 1
14 Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor 7 1
15 Inginerie Medicală 4 1
TOTAL 140 32

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

În data de 8 Decembrie 2022, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților, în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, în intervalul 09:00-21:00.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student, care conform legii în vigoare și Cartei Universității Politehnica din București, este înmatriculat la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat.

Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Durata mandatului este de 2 ani, un student având posibilitatea ocupării a maxim două mandate cumulate, indiferent de poziție.

Nu au dreptul de a candida studenţii care:

a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;
b) au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;
c) au statutul de angajaţi ai universităţii.

Formular de inscriere a candidaturilor va fi disponibil începând cu data de 14 Noiembrie 2022.

Regulament de desfășurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților din senat și consiliile facultăților

Calendarul alegerilor:


· Perioada depunerilor candidaturilor: ——————– 14-18 Noiembrie 2022

· Perioada validării candidaturilor: ————————– 19 – 20 Noiembrie 2022

· Afișarea pe site-ul UPB a candidaților declarați valizi pentru ocuparea funcției de student reprezentant: —————————————- 21 Noiembrie 2022

· Perioada de campanie electorală: ————————- 22 Noiembrie-7 Decembrie 2022

· Ziua alegerilor: ————————————————– 8 Decembrie 2022

· Data afișării rezultatelor pe site-ul UPB: —————— 9 Decembrie 2022

· Perioada de contestații: ————————————— 10-11 Decembrie 2022

· Perioada rezolvării contestațiilor: ————————– 12 – 13 Decembrie 2022

· Data afișării rezultatelor finale pe site-ul UPB: – ——– 14 Decembrie 2022