Selecția partenerilor în vederea scrierii și depunerii de proiecte spre obținerea de finanțare prin POCU 2014-2020

Selecția partenerilor în vederea scrierii și depunerii de proiecte spre obținerea de finanțare prin POCU 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează selecția partenerilor în vederea scrierii și depunerii de proiecte spre obținerea de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe a POCU, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute, de luni până vineri, în intervalul 9:00-15:00 la telefon 021 402 9256 sau pe e-mail: george.hancescu@upb.ro sau fondurieuropene@upb.ro

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Publicarea anunțului de selecție      – 28.06.20118
Înscrierea dosarelor     –    29.06.2018-12.07.2018 ora 15:00
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor parțiale   –  13.07.2018
Depunerea contestațiilor   –  16.07.2018-17.07.2018 ora 13:00
Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale   –  17.07.2018 ora 15:00

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PENTRU URMĂTOARELE TREI PROIECTE

  • A-Succes
  • Be Antreprenor!
  • SIMBA

ANUNŢ DE SELECŢIE
PARTENERI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL
„Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)”

În conformitate cu:
• Art. 28 și 29 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34 alin. (7) și (8) din
HG nr. 93/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
• Art. 23 şi 24 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, cu modificările
şi completările ulterioare și art. 35 alin. (5) şi (6) din HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă;
• Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat, POCU – Axa Prioritară Educație și competențe, Prioritatea de
investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie;
• Metodologia Privind Selecţia Partenerilor Privaţi pentru Proiecte Finanţate din Fonduri Structurale adoptată de Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti (UPB). UPB organizează selecţia partenerilor privaţi pentru participarea la un proiect finanţat din fonduri europene.

1. CONTEXTUL ANUNŢULUI ȘI TIPUL PROIECTULUI
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti doreşte depunerea proiectului cu titlul „Dezvoltarea abilităților antreprenoriale la tinerii doctoranzi și postdoctoranzi – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” ca solicitant în cadrul Axei prioritare 6 – Educație și competențe a POCU, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.
Durata proiectului: 18 luni;
Grupul țintă: 70 doctoranzi și 30 postdoctoranzi;
Valoarea eligibilă maximă a proiectului: 1.500.000 euro*) **).

* Capacitatea operaţională și financiară a parteneriatului va avea în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Orientări Generale, secțiunea 4.1.3. Capacitatea financiară.
** Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului și va avea în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Orientări Generale, secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului.

2. OBIECTIVULGENERAL PROPUS AL PROIECTULUI
Obiectivul general propus al proiectului este:
Facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul consolidării și
creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională.

3. OBIECTIVESPECIFICE PROPUSE ALE PROIECTULUI
a) O.S.1 Atragerea, menținerea și monitorizarea celor 70 de doctoranzi și 30 postdoctoranzi în programe de învățare de înaltă calitate, cu accent pe nevoile identificate în ambele sensuri, și anume sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior;
b) O.S.2 Înființarea, dezvoltarea și/sau consolidarea a 10 parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile CDI Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației, în vederea adaptării ofertei educaționale universitare și creșterii ratei de participare a studenților la sisteme de învățare bazate pe muncă;
c) OS.3 Organizarea și implementarea a 4 programe de învățare specifice (modul de antreprenoriat, modul de egalitate de șanse, modul de etică și drepturi de autor, modul de valorificare a rezultatelor cercetării, servicii de consiliere și orientare profesională) în vederea sprijinirii grupului țintă pentru construirea unei cariere corelate cu nevoile pieței muncii și conștientizarea importanței formării profesionale și a învățării pe tot pracursul vieții.

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PROPUSE ALE PROIECTULUI
Activitatea 1. Managementul general al proiectului;
Activitatea 2. Activități de informare, promovare și publicitate;
Activitatea 3. Atragerea-menținerea-monitorizarea-evaluarea grupului țintă și acordarea de sprijin financiar;
Activitatea 4. Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației;
Activitatea 5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor;
Activitatea 6. Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională în rândul doctoranzilor și post-doctoranzilor;
Activitatea 7. Participarea grupului țintă la modulele de cursuri complementare oferite prin proiect;
Activitatea 8. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare, colectare, evaluare feedback în vederea stabilirii nevoilor de instruire și angajabilitate;

Activitățile în care va fi implicat partenerul:

Activitatea 2. Activități de informare, promovare și publicitate;
Rezultate prevăzute:
– plan de informare și diseminare;
– comunicate de presă/anunțuri;
– conferințe/sesiuni de informare;
– website al proiectului;
– materiale publicitare (ex: caiet, pix, stick);
Activitatea 4. Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor;
Rezultate prevăzute:
– parteneriate dezvoltate și consolidate (acorduri de colaborare);
– rapoarte de practică privind descrierea stagiului de cercetare realizat la angajatori;
– rata crescută de participarea la activitatea de învățare la locul de muncă (stagiile de cercetare cu componentă practică);
Activitatea 5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor;
Rezultate prevăzute:
– module teoretice aferente cursului de antreprenoriat;
– fișe de evaluare modul teoretic;
– workshop-uri;
– sesiuni de coaching de grup;
– planuri de afaceri;
– procese verbale de evaluare a planurilor de afaceri;
Activitatea 8. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare, colectare, evaluare feedback în vederea stabilirii nevoilor de instruire și angajabilitate;
Rezultate prevăzute:
– conferințe/mese rotunde/ateliere de lucru.

5. OBIECTIVUL ANUNŢULUI
UPB organizează selecţia unei entităţi cu personalitate juridică, în calitate de Partener, în vederea depunerii cererii de finanţare şi, dacă este cazul, implementării proiectului mai sus menţionat. UPB doreşte colaborarea cu 1 (unu) partener care îndeplinește cerinţele de mai jos.

6. TIPUL ORGANIZAŢIILOR PARTENERE
– Angajatori;
– Asociații profesionale;
– Camere de comerț și industrie;
– Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

7. DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:
În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
a. statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;
b. situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului.
În original:
c. declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice;
d. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
e. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice);
f. declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
g. cererea de participare completată şi semnată;
h. notă justificativă ce va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor;
i. documente care atestă că participantul are experienţa cerută în anunţul de selecţie.
j. CV-urile Europass în limba română (semnate și datate) ale experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect;
k.documente conţinând prezentarea aspectelor considerate de către participant ca fiind esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi pentru atingerea obiectivelor proiectului.

8. DEPUNEREA DOCUMENTELOR
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate în plic/pachet închis, în două exemplare – un original şi o copie conformă cu originalul, cu mențiunea „Participare la selecţia de parteneri pentru proiectul Dezvoltarea abilităților antreprenoriale la tinerii doctoranzi și postdoctoranzi – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” la Registratura Generală UPB, cu adresa în București, Splaiul Independenței, nr.313, Clădirea Rectorat, Parter, până la data de 12.07.2018, ora 1500.

9. EXPERŢII CHEIE PROPUŞI
Participanţii vor depune CV-ul semnat și datat (vezi Secţiunea 7 punctul j) împreună cu documentele justificative (copie) pentru poziția de Coordonator implementare al partenerului.
Atribuţii principale:

  • Coordonează activitățile proiectului derulate de către experții partenerului pentru implementarea activităților în care este implicat în conformitate cu acordul de parteneriat;
  • Urmărește progresul tehnic al activităților derulate precum și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor propuși;
  • Participă la elaborarea rapoartelor de progres privind stadiul implementării proiectului conform cerințelor de raportare în vigoare;
  • Sprijină beneficiarul la implementarea activităților proiectului.

10. SELECŢIA PARTENERILOR
Selectarea participantului câştigător se va face în două etape:
I) Verificarea eligibilităţii;
II) Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile.

I. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
În etapa de verificare a eligibilităţii, dosarul poate fi respins dacă:
a) Documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere;
b) Documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate;
c) Participantul nu are stipulat în statut/act constitutiv sau în certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului activități conexe cu cele solicitate în anunțul de selecție;
d) Participantul are datorii la bugetul de stat conform certificatelor de atestare fiscală;
e) Participantul se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului –
Condiții specifice;
f) Participantul este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu a început proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare.
II. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „admişi” participanţii care întrunesc un punctaj de cel puțin 70 de puncte. Vor fi declaraţi „respinşi” participanţii care nu întrunesc 70 de puncte. Va fi declarat câştigător participantul „admis” care întrunește numărul cel mai mare de puncte. În cazul retragerii câşigătorului se va putea
solicita pentru parteneriat următorul participant „admis” pe categoria vizată.
În caz de egalitate a punctajului participanţilor, departajarea se va face în ordine pe baza următoarelor criterii:
1. experienţa şi performanţa în domeniul de activitate al participantului, relevantă pentru implementarea proiectului;
2. gradul de înţelegere a obiectivelor proiectului, posibilitatea de implicare în activități, valoarea adăugată a parteneriatului şi capacitatea de atingere a rezultatelor aşteptate ca urmare a implementării proiectului;
3. calitatea resursei umane care va fi implicată în procesul de implementare a proiectului.

11. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se face în termen de o zi lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul și la avizierul UPB.

12. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 2(două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor şi vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii. Rezultatele definitive vor fi publicate pe site-ul și la avizierul UPB în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a contestațiilor.

13. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute, de luni până vineri, în intervalul 9:00-15:00 la telefon 021 402 9256 sau pe e-mail: george.hancescu@upb.ro sau fondurieuropene@upb.ro

14. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Publicarea anunțului de selecție      – 28.06.20118
Înscrierea dosarelor     –    29.06.2018-12.07.2018 ora 15:00
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor parțiale   –  13.07.2018
Depunerea contestațiilor   –  16.07.2018-17.07.2018 ora 13:00
Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale   –  17.07.2018 ora 15:00

REZULTATE FINALE PROIECT A-SUCCES – 17 iulie 2018

REZULTATE PRELIMINARE PROIECT A-SUCCES  – 13 iulie 2018

ERATĂ – Proiect A-succes29 iunie 2018

ANUNȚ PDF

ANUNŢ DE SELECŢIE
PARTENERI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL
„Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”

În conformitate cu:
• Art. 28 și 29 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34 alin. (7) și (8) din HG nr. 93/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
• Art. 23 şi 24 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare și art. 35 alin. (5) şi (6) din HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă;
• Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat, POCU – Axa Prioritară Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie;
• Metodologia Privind Selecţia Partenerilor Privaţi pentru Proiecte Finanţate din Fonduri Structurale adoptată de Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti (UPB). UPB organizează selecţia partenerilor privaţi pentru participarea la un proiect finanţat din fonduri europene.

1. CONTEXTUL ANUNŢULUI ȘI TIPUL PROIECTULUI
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti doreşte depunerea proiectului cu titlul „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)” ca solicitant în cadrul Axei prioritare 6 – Educație și competențe a POCU, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.
Durata proiectului: 18 luni;
Grupul țintă: 70 doctoranzi și 30 postdoctoranzi;
Valoarea eligibilă maximă a proiectului: 1.500.000 euro*) **).
* Capacitatea operaţională și financiară a parteneriatului va avea în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Orientări Generale, secțiunea 4.1.3. Capacitatea financiară.
** Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului și va avea în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Orientări Generale, secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului.

2. OBIECTIVUL GENERAL PROPUS AL PROIECTULUI
Obiectivul general propus al proiectului este:
Facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi si 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie aerospațială și Ingineria transporturilor, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională.

3. OBIECTIVE SPECIFICE PROPUSE ALE PROIECTULUI
a) O.S.1 Atragerea, menținerea și monitorizarea celor 70 de doctoranzi și 30 postdoctoranzi în programe de învățare de înaltă calitate, cu accent pe nevoile identificate în ambele sensuri, și anume sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior;
b) O.S.2 Înființarea, dezvoltarea și/sau consolidarea a 10 parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile CDI Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie aerospațială și Ingineria transporturilor, in vederea adaptării ofertei educaționale universitare și creșterii ratei de participare a studenților la sisteme de învățare bazate pe muncă;
c) OS.3 Organizarea și implementarea a 4 programe de învățare specifice (modul de antreprenoriat, modul de egalitate de șanse, modul de etică și drepturi de autor, modul de valorificare a rezultatelor cercetării, servicii de consiliere și orientare profesională) în vederea sprijinirii grupului țintă pentru construirea unei cariere corelate cu nevoile pieței muncii și conștientizarea importanței formării profesionale și a învățării pe tot pracursul vieții.

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PROPUSE ALE PROIECTULUI
Activitatea 1. Managementul general al proiectului;
Activitatea 2. Activități de informare, promovare si publicitate;
Activitatea 3. Atragerea-menținerea-monitorizarea-evaluarea grupului țintă și acordarea de sprijin financiar;
Activitatea 4. Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie aerospațială și Ingineria transporturilor;
Activitatea 5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor;
Activitatea 6. Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională în rândul doctoranzilor și post-doctoranzilor;
Activitatea 7. Participarea grupului țintă la modulele de cursuri complementare oferite prin proiect;
Activitatea 8. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare, colectare, evaluare
feedback în vederea stabilirii nevoilor de instruire si angajabilitate;
Activitățile în care va fi implicat partenerul:
Activitatea 2. Activități de informare, promovare și publicitate;
Rezultate prevăzute:
– plan de informare și diseminare;
– comunicate de presă/anunțuri;
– conferințe/sesiuni de informare;
– website al proiectului;
– materiale publicitare (ex: caiet, pix, stick);
Activitatea 4. Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor;
Rezultate prevăzute:
– parteneriate dezvoltate și consolidate (acorduri de colaborare);
– rapoarte de practică privind descrierea stagiului de cercetare realizat la angajatori;
– rata crescută de participarea la activitatea de învățare la locul de muncă (stagiile de cercetare cu componentă practică);
Activitatea 5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor;
Rezultate prevăzute:
– module teoretice aferente cursului de antreprenoriat;
– fișe de evaluare modul teoretic;
– workshop-uri;
– sesiuni de coaching de grup;
– planuri de afaceri;
– procese verbale de evaluare a planurilor de afaceri;
Activitatea 8. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare, colectare, evaluare feedback în vederea stabilirii nevoilor de instruire și angajabilitate;
Rezultate prevăzute:
– conferințe/mese rotunde/ateliere de lucru.

5. OBIECTIVUL ANUNŢULUI
UPB organizează selecţia unei entităţi cu personalitate juridică, în calitate de Partener, în vederea depunerii cererii de finanţare şi, dacă este cazul, implementării proiectului mai sus menţionat. UPB doreşte colaborarea cu 1 (unu) partener care îndeplinește cerinţele de mai jos.

6. TIPUL ORGANIZAŢIILOR PARTENERE
– Angajatori;
– Asociații profesionale;
– Camere de comerț și industrie;
– Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

7. DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:
În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
a. statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;
b. situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului.
În original:
c. declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice;
d. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
e. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice);
f. declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
g. cererea de participare completată şi semnată;
h. notă justificativă ce va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor;
i. documente care atestă că participantul are experienţa cerută în anunţul de selecţie.
j. CV-urile Europass în limba română (semnate și datate) ale experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect;
k.documente conţinând prezentarea aspectelor considerate de către participant ca fiind esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi pentru atingerea obiectivelor proiectului.

8. DEPUNEREA DOCUMENTELOR
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate în plic/pachet închis, în două exemplare – un original şi o copie conformă cu originalul, cu mențiunea „Participare la selecţia de parteneri pentru proiectul Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)” la Registratura Generală UPB, cu adresa în București, Splaiul Independenței, nr.313, Clădirea Rectorat, Parter, până la data de 12.07.2018, ora 1500.

9. EXPERŢII CHEIE PROPUŞI
Participanţii vor depune CV-ul semnat și datat (vezi Secţiunea 7 punctul j) împreună cu
documentele justificative (copie) pentru poziția de Coordonator implementare al partenerului.
Atribuţii principale:
 Coordonează activitățile proiectului derulate de către experții partenerului pentru
implementarea activităților în care este implicat în conformitate cu acordul de
parteneriat;
 Urmărește progresul tehnic al activităților derulate precum și gradul de realizare a
obiectivelor și indicatorilor propuși;
 Participă la elaborarea rapoartelor de progres privind stadiul implementării proiectului
conform cerințelor de raportare în vigoare;
 Sprijină beneficiarul la implementarea activităților proiectului.

10. SELECŢIA PARTENERILOR
Selectarea participantului câştigător se va face în două etape:
I) Verificarea eligibilităţii;
II) Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile.

I. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
În etapa de verificare a eligibilităţii, dosarul poate fi respins dacă:
a) Documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere;
b) Documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate;
c) Participantul nu are stipulat în statut/act constitutiv sau în certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului activități conexe cu cele solicitate în anunțul de selecție;
d) Participantul are datorii la bugetul de stat conform certificatelor de atestare fiscală;
e) Participantul se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului –
Condiții specifice;
f) Participantul este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu a început proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare.II. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „admişi” participanţii care întrunesc un punctaj de cel puțin 70 de puncte. Vor fi declaraţi „respinşi” participanţii care nu întrunesc 70 de puncte. Va fi declarat câştigător participantul „admis” care întrunește numărul cel mai mare de puncte. În cazul retragerii câşigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant „admis” pe categoria vizată.
În caz de egalitate a punctajului participanţilor, departajarea se va face în ordine pe baza următoarelor criterii:
1. experienţa şi performanţa în domeniul de activitate al participantului, relevantă pentru implementarea proiectului;
2. gradul de înţelegere a obiectivelor proiectului, posibilitatea de implicare în activități, valoarea adăugată a parteneriatului şi capacitatea de atingere a rezultatelor aşteptate ca urmare a implementării proiectului;
3. calitatea resursei umane care va fi implicată în procesul de implementare a proiectului.

11. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se face în termen de o zi lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul și la avizierul UPB.

12. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 2(două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor şi vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii. Rezultatele definitive vor fi publicate pe site-ul și la avizierul UPB în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a contestațiilor.

13. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute, de luni până vineri, în intervalul 9:00-15:00 la telefon 021 402 9256 sau pe e-mail: george.hancescu@upb.ro sau fondurieuropene@upb.ro

14. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Publicarea anunțului de selecție      – 28.06.20118
Înscrierea dosarelor     –    29.06.2018-12.07.2018 ora 15:00
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor parțiale   –  13.07.2018
Depunerea contestațiilor   –  16.07.2018-17.07.2018 ora 13:00
Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale   –  17.07.2018 ora 15:00

REZULTATE FINALE PROIECT BE ANTREPENOR – 17 iulie 2018

REZULTATE PRELIMINARE PROIECT BE ANTREPRENOR – 13 iulie 2018

ERATĂ – Proiect Be Antrepenor!29 iunie 2018

ANUNȚ PDF

ANUNŢ DE SELECŢIE
PARTENERI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL
„Dezvoltarea sistemelor de învățare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi
(SIMBA)”

În conformitate cu:
• Art. 28 și 29 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34 alin. (7) și (8) din HG nr. 93/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
• Art. 23 şi 24 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare și art. 35 alin. (5) şi (6) din HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă;
• Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat, POCU – Axa Prioritară Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie;
• Metodologia Privind Selecţia Partenerilor Privaţi pentru Proiecte Finanţate din Fonduri Structurale adoptată de Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti (UPB). UPB organizează selecţia partenerilor privaţi pentru participarea la un proiect finanţat din fonduri europene.

1. CONTEXTUL ANUNŢULUI ȘI TIPUL PROIECTULUI
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti doreşte depunerea proiectului cu titlul „Dezvoltarea sistemelor de învățare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi (SIMBA)” ca solicitant în cadrul Axei prioritare 6 – Educație și competențe a POCU, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.
Durata proiectului: 18 luni;
Grupul țintă: 70 doctoranzi și 30 postdoctoranzi;
Valoarea eligibilă maximă a proiectului: 1.500.000 euro*) **).
* Capacitatea operaţională și financiară a parteneriatului va avea în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Orientări Generale, secțiunea 4.1.3. Capacitatea financiară.
** Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului și va avea în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Orientări Generale, secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului.

2. OBIECTIVUL GENERAL PROPUS AL PROIECTULUI
Obiectivul general propus al proiectului este:
Facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională.

3. OBIECTIVE SPECIFICE PROPUSE ALE PROIECTULUI
a) O.S.1 Atragerea, menținerea și monitorizarea celor 70 de doctoranzi și 30 postdoctoranzi în programe de învățare de înaltă calitate, cu accent pe nevoile identificate în ambele sensuri, și anume sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior;
b) O.S.2 Înființarea, dezvoltarea și/sau consolidarea a 10 parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile CDI Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor, în vederea adaptării ofertei educaționale universitare și creșterii ratei de participare a studenților la sisteme de învățare bazate pe muncă;
c) OS.3 Organizarea și implementarea a 4 programe de învățare specifice (modul de antreprenoriat, modul de egalitate de șanse, modul de etică și drepturi de autor, modul de valorificare a rezultatelor cercetării, servicii de consiliere și orientare profesională) în vederea sprijinirii grupului țintă pentru construirea unei cariere corelate cu nevoile pieței muncii și conștientizarea importanței formării profesionale și a învățării pe tot pracursul vieții.

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PROPUSE ALE PROIECTULUI
Activitatea 1. Managementul general al proiectului;
Activitatea 2. Activități de informare, promovare și publicitate;
Activitatea 3. Atragerea-menținerea-monitorizarea-evaluarea grupului țintă și acordarea de sprijin financiar;
Activitatea 4. Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor;
Activitatea 5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor;
Activitatea 6. Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională în rândul doctoranzilor și post-doctoranzilor;
Activitatea 7. Participarea grupului țintă la modulele de cursuri complementare oferite prin proiect;
Activitatea 8. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare, colectare, evaluare feedback în vederea stabilirii nevoilor de instruire si angajabilitate;
Activitățile în care va fi implicat partenerul:
Activitatea 2. Activități de informare, promovare și publicitate;
Rezultate prevăzute:
– plan de informare și diseminare;
– comunicate de presă/anunțuri;
– conferințe/sesiuni de informare;
– website al proiectului;
– materiale publicitare (ex: caiet, pix, stick);
Activitatea 4. Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat și/sau actori relevanți din domeniile Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor;
Rezultate prevăzute:
– parteneriate dezvoltate și consolidate (acorduri de colaborare);
– rapoarte de practică privind descrierea stagiului de cercetare realizat la angajatori;
– rata crescută de participarea la activitatea de învățare la locul de muncă (stagiile de cercetare cu componentă practică);
Activitatea 5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor;
Rezultate prevăzute:
– module teoretice aferente cursului de antreprenoriat;
– fișe de evaluare modul teoretic;
– workshop-uri;
– sesiuni de coaching de grup;
– planuri de afaceri;
– procese verbale de evaluare a planurilor de afaceri;
Activitatea 8. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare, colectare, evaluare feedback în vederea stabilirii nevoilor de instruire și angajabilitate;
Rezultate prevăzute:
– conferințe/mese rotunde/ateliere de lucru.

5. OBIECTIVUL ANUNŢULUI
UPB organizează selecţia unei entităţi cu personalitate juridică, în calitate de Partener, în vederea depunerii cererii de finanţare şi, dacă este cazul, implementării proiectului mai sus menţionat. UPB doreşte colaborarea cu 1 (unu) partener care îndeplinește cerinţele de mai jos.

6. TIPUL ORGANIZAŢIILOR PARTENERE
– Angajatori;
– Asociații profesionale;
– Camere de comerț și industrie;
– Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și
Incluziune Socială.

7. DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:
În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
a. statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;
b. situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului.
În original:
c. declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice;
d. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
e. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice);
f. declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
g. cererea de participare completată şi semnată;
h. notă justificativă ce va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor;
i. documente care atestă că participantul are experienţa cerută în anunţul de selecţie;
j. CV-urile Europass în limba română (semnate și datate) ale experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect;
k.documente conţinând prezentarea aspectelor considerate de către participant ca fiind esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi pentru atingerea obiectivelor proiectului.

8. DEPUNEREA DOCUMENTELOR
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate în plic/pachet închis, în două exemplare – un original şi o copie conformă cu originalul, cu mențiunea „Participare la selecţia de parteneri pentru proiectul Dezvoltarea sistemelor de învățare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi (SIMBA)” la Registratura Generală UPB, cu adresa în București, Splaiul Independenței, nr.313, Clădirea Rectorat, Parter, până la data de 12.07.2018, ora 1500.

9. EXPERŢII CHEIE PROPUŞI
Participanţii vor depune CV-ul semnat și datat (vezi Secţiunea 7 punctul j) împreună cu documentele justificative (copie) pentru poziția de Coordonator implementare al partenerului.
Atribuţii principale:
 Coordonează activitățile proiectului derulate de către experții partenerului pentru implementarea activităților în care este implicat în conformitate cu acordul de parteneriat;
 Urmărește progresul tehnic al activităților derulate precum și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor propuși;
 Participă la elaborarea rapoartelor de progres privind stadiul implementării proiectului conform cerințelor de raportare în vigoare;
 Sprijină beneficiarul la implementarea activităților proiectului.

10. SELECŢIA PARTENERILOR
Selectarea participantului câştigător se va face în două etape:
I) Verificarea eligibilităţii;
II) Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile.
I. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
În etapa de verificare a eligibilităţii, dosarul poate fi respins dacă:
a) Documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere;
b) Documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate;
c) Participantul nu are stipulat în statut/act constitutiv sau în certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului activități conexe cu cele solicitate în anunțul de selecție;
d) Participantul are datorii la bugetul de stat conform certificatelor de atestare fiscală;
e) Participantul se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului –
Condiții specifice;
f) Participantul este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu a început proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare.
II. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „admişi” participanţii care întrunesc un punctaj de cel puțin 70 de puncte. Vor fi declaraţi „respinşi” participanţii care nu întrunesc 70 de puncte. Va fi declarat câştigător participantul „admis” care întrunește numărul cel mai mare de puncte. În cazul retragerii câşigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant „admis” pe categoria vizată.
În caz de egalitate a punctajului participanţilor, departajarea se va face în ordine pe baza următoarelor criterii:
1. experienţa şi performanţa în domeniul de activitate al participantului, relevantă pentru implementarea proiectului;
2. gradul de înţelegere a obiectivelor proiectului, posibilitatea de implicare în activități, valoarea adăugată a parteneriatului şi capacitatea de atingere a rezultatelor aşteptate ca urmare a implementării proiectului;
3. calitatea resursei umane care va fi implicată în procesul de implementare a proiectului.

11. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se face în termen de o zi lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul și la avizierul UPB.

12. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 2(două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor şi vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii. Rezultatele definitive vor fi publicate pe site-ul și la avizierul UPB în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a contestațiilor.

13. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute, de luni până vineri, în intervalul 9:00-15:00 la telefon 021 402 9256 sau pe e-mail: george.hancescu@upb.ro sau fondurieuropene@upb.ro

14. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Publicarea anunțului de selecție      – 28.06.20118
Înscrierea dosarelor     –    29.06.2018-12.07.2018 ora 15:00
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor parțiale   –  13.07.2018
Depunerea contestațiilor   –  16.07.2018-17.07.2018 ora 13:00
Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale   –  17.07.2018 ora 15:00

REZULTATE FINALE PROIECT SIMBA – 17 iulie 2018

REZULTATE PRELIMINARE PROIECT SIMBA – 13 iulie 2018

ANUNȚ PDF